دنلود آهنگ سامی یوسف بنام Go

سلام امروز دلم میخواهد از رفتن بریتان بگویم دوست دارم چشمانم رو ببندم به دنبال ندای قلبم بروم بروم پی یه چیزی نمیدانم چیست اما خوب که صدای قلبم را گوش میکنم می گوید چرا نشستی  برو الان زمان رفتن است در آینه دلت خیره شو و حرکت کن به سوی علاقه ات خواسته هایت برو برو… دوستان من تصمیم گرفتم دارم میرم  به شما دوستان گلم توصیه می کنم  حرکت کنید  و همین امروز به ندای دلتان گوش کنید افکارتان را کردارتان کنید حرکت کن گاهی فقط باید رفت  فقط یه کلمه را بشنوید و به دنبال هر آنچی را که دوست دارید بروید چون هیچ وقت برای رفت دیر نیست هر چند که گاهی اوقات خیلی زود دیر میشه بیاید با هم حرکت کنیم جز دیرکرده ها نباشیم لبخند بزنیم با انگیزه حرکت کنیم به سوی هدف ها رویاهای قشنگ افکار مثبت موفقیت های بزرگ حرکت کنیم هرچند آهسته اما پیوسته گام بردار که هیچوقت دیرنیست راه آسمان باز هست برو تا به ابرها برسی و بر روی ابر آرزویت حرکت کنی دوست عزیزم حال خودم هم میدانم که باید حرکت کنم و میدانم که شما هم میدانید  که باید بروید پس شک نکن جهان منتظر قدم های توست سامی یوسف در آهنگ قشنگش اینو به ما میگه با گوش کردن آهنگ برو(Go) سامی یوسف یاد بگیرید حرکت کنید به سوی آیند روشن با عزم و اراده قشنگ با گوش دادن آهنگ زیر به اوج آرامش برسید و از همین الان شرو کن برو برو برو برو برو برو دوست من برو برو برو برو برو برو تو میتونی برو برو برو برو برو من اینجام فقط تو برو برو برو برو برو برو……

پخش آنلاین آهنگ سامی یوسف بنام برو
دانلود آهنگ سامی یوسف بنام گو
متن آهنگ برو – Go سامی یوسف
One light, one hope
یک نور، یک امید
One heart, one soul
یک قلب، یک روح
One chance to know
یک فرصت برای دانستن
One time to go
یک زمان برای رفتن
There’s just one call from my heart
تنها یک ندا از قلبم می آید
It pulls me to a world apart
که مرا به جهان دیگری می کِشد
There’s just one word that I hear
من تنها یک کلمه را می شنوم
One drum, that calls me near
یک طبل که مرا به نزدیکی خود فرا می خواند
When the spring has been unwound
وقتی فنر باز شود…
What is lost will soon be found
آنچه گم شده، خیلی زود پیدا خواهد شد
To the call that comes from inside you
بسوی ندایی که از درونت می آید…
To the light that shines just to find you
بسوی نوری که می درخشد تا تو را پیدا کند…
Go
برو
To the drum that beats from inside you
بسوی طبلی که از درونت ضرب می زند…
To the one that’s calling to find you
بسوی کسی که صدا می زند تا تو را پیدا کند…
Go
برو
I know, know I must go, go
می دانم، می دانم که باید بروم
I know, know I must go, go
می دانم، می دانم که باید بروم
I must go
باید بروم
One light, one hope
یک نور، یک امید
One heart, one soul
یک قلب، یک روح
One chance to know
یک فرصت برای دانستن
One time to go
یک زمان برای رفتن
In the mirror you stare
تو در آینه خیره می شوی
Your eyes are calling me there
چشمانت مرا به آنجا دعوت می کنند
Your friend has taken my hand
دوست تو دست مرا گرفته است
Guides me beyond any land
و مرا به فراسوی همه سرزمین ها هدایت می کند
If you’re far I’ll soon be near
اگر تو دوری، من به زودی نزدیک خواهم شد
What is faint will soon be clear
آنچه کم فروغ است، به زودی روشن خواهد شد
To the call that comes from inside you
بسوی ندایی که از درونت می آید…
To the light that shines just to find you
بسوی نوری که می درخشد تا تو را پیدا کند…
Go
برو
To the drum that beats from inside you
بسوی طبلی که از درونت ضرب می زند…
To the one that’s calling to find you
بسوی کسی که صدا می زند تا تو را پیدا کند…
Go
برو
I know, know I must go, go
می دانم، می دانم که باید بروم
I know, know I must go, go
می دانم، می دانم که باید بروم
I must go
باید بروم
One light, one hope
یک نور، یک امید
One heart, one soul
یک قلب، یک روح
One chance to know
یک فرصت برای دانستن
One time to go
یک زمان برای رفتن
On to the drum
بسوی آن طبل…
To the voice of the one
بسوی صدای آن شخص…
I must go, I must follow the
باید بروم
Spark that lights us all
باید آن جرقه را که همه ی ما را روشن می کند دنبال کنم
Illuminated by the call
با آن ندا، نورانی شده ام
With one heart, with one hope I will
با یک قلب، با یک امید…
Go, go, I must go, go
خواهم رفت، خواهم رفت، باید بروم
I know, know, I must go, go
می دانم، می دانم، باید بروم
I must go
باید بروم
And I know, know I must go, go
و می دانم، می دانم که باید بروم
I know, know I must go, go
می دانم، می دانم که باید بروم
I must go

۳ نظر

پاسخ دهید