کمالگرایی در تربیت کودکان

کمالگرایی در تربیت کودکان

کمالگرایی در تربیت کودکان ،اغلب ما از کودکی به بهترین بودن در رفتار اجتماعی،

مدرسه،
برنامه‌های فرهنگی و ورزشی نسبت به همسالان تشویق شده‌ایم
بیشتر کودکان از همان سالهای نخستین در رقابتی پنهان با اطرفایانشان قرار می‌گیرند تا
در مسابقه بهترین بودن گوی طلایی رقابت را به دست آورند.با ما در سایت راز ثروت همراه باشید .
کمالگرایی در تربیت کودکان

انواع کمالگرایی

کارشناسان سه نوع مجزا از کمالگرایی را شناسایی کرده اند:
کمالگرایی مبتنی بر خود: داشتن انتظارات غیر واقعی از خود
کمالگرایی مبتنی بر دیگران: تنظیم استانداردهای غیر واقعی برای افراد دیگر
کمالگرایی ناشی از جامعه: باور به اینکه افراد دیگر مانند والدین یا مربیان، از فرد انتظارات غیر واقعی دارند.
هر سه نوع کمالگرایی می‌تواند برای کودک مضر باشد.

کمالگراها چه خصوصیاتی دارند ؟

– افراد کمالگرا همچنین به ندرت دوستی می‌یابند و یا در دوستی‌هایشان مداومت دارند
و در نتیجه به سمت انزوای و تنهایی سوق داده می‌شوند
– افراد کمالگرا به دلیل احساس ناکامی در پی شکست کمتر از سایرین به تجربیات نو دست می‌زنند
که به همین دلیل در رسیدن
به بلوغ فکری و اجتماعی با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد.
کمالگرایی در تربیت کودکان
– افراد کمال‌گرا نسبت به دیگران سخت‌تر شریک زندگی انتخاب می‌کنند
چرا که هیچکس از نظر آنان کامل نیست.
– افراد کمالگرا به لحاظ جایگاه و موقعیت شغلی همواره احساس نارضایتی داشته
و نسبت به دیگران کمتر از فرصت‌هایی که در اختیار دارند لذت می‌برند
– افراد کمال‌گرا اهداف بلندپروازانه، جاه‌طلبانه، مبهم و دست‌نیافتنی دارند
و نیاز شدید به موفقیت در آنها گرایش صفر و صدی به وجود می‌آورد.
– افراد کمالگرا برای پرهیز از آشکارشدن عیب‌ها و نقص‌هایشان
زندگی ریاکارنه و متزورانه‌ای را در پیش می‌گیرند
و در عین حال از افرادی که از آنها بهتر باشند متنفر می‌شوند.
– افراد کمالگرا به دلیل ناتوان‌بودن از درخواست کمک از دیگران، حتی ا
ز نزدیک‌ترین دوستان در حل بسیاری از مشکلات درمی‌مانند.
-معمولا افراد کمال‌طلب دچار افسردگی می‌شوند،
چراکه عمده تمرکز آنها بر موضوعاتی همچون لیاقت فردی و انتقاد فردی است.
– افراد کمالگرا به سرزنش و انتقاد و حمله به خود می‌پردازند و احساسات شدیدی
از گناه، شرم، شکست و ناشایستگی به آنها دست می‌دهد.
کمالگرایی در تربیت کودکان

 رسانه‌ها در تولید کمال‌گرایی نقش زیادی دارند

بسیاری ازکودکان  نوجوانان آرزوی دست یابی به اندام زیبا و بی نقص هالیوودی را در سر می‌پروانند
و از نظر آنها زندگیشان باید از همه نظر سرآمد دیگران باشد.
رویای زندگی در خانه‌های آنچنانی، سوار شدن بر ماشین‌های لوکس گران قیمت،
دستیابی به شهرت و محبوبیت، سفر به نقاط مختلف جهان و ….
همه تصاویری هستند که از یک فرد با زندگی بی عیب و نقص توسط رسانه‌ها بازتولید می‌شوند
و صنعت سینما، مد، لوازم آرایش، عمل‌های زیبایی و … را پر رونق می‌سازند.
اما این تصاویر که با واقعیت فاصله‌ای بسیار دارد تنها  کودکان و نوجوانان را نسبت به آینده و دستیابی
به این تابلوی بی عیب و نقص دلسرد ساخته و آنها را به وادی افسردگی و اعتیاد می‌کشاند.
کمال‌گرایی از کودکی در وجود انسان  رشد می کند
ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ را ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﺎل ﮔﺮا در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮورش می‌ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ عملکرد ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد آﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
کمالگرایی در تربیت کودکان

رفتارهای والدین کمالگرا

– والدین کمالگرا فرزندان خود را وادار به تلاش زیاد و انجام کارها به بهترین نحو ممکن میکنند
و زمانی که آنها در کاری موفق نمی شوند یا شکست می خورند،
پدر و مادر از آن ها نا امید می شوند و اضطراب و پریشانی را به فرزندان خود منتقل می کنند.
– والدین کمالگرا همواره به دنبال موفقیت های فرزندان خود هستند
تا به این ترتیب شکست های خود در گذشته را جبران کنند.
فرزندانی که والدین کمالگرا دارند، می دانند که اگر در کاری شکست بخورند آنگاه پدرومادرشان دیگر آن ها را قبول نخواهند داشت.
کمالگرایی در تربیت کودکان
– عزت نفس فرزندان وابسته به پذیرش از سوی والدین و ترسی است
که به تدریج در وجود آن ها نهادینه شده است.
–  کودکانی که در این خانواده ها زندگی می‌کنند همواره ترس از شکست دارند
و به دنبال کمال در همه کارها هستند. – – – – کمالگرایی والدین به فرزندان نیز منتقل می‌شود،
و با توجه به جنبه های منفی کمالگرایی و تاثیر آن بر روی عملکرد
افراد و همچنین اثر سوء کمالگرایی بر روی پیشرفت تحصیلبی،
منجر به ایجاد اضطراب و در برخی موارد افسردگی در فرزندان می شود
-اگر سطح کمالگرایی منفی در والدین بالا باشد، آینده فرزندان را به مراتب در خطر می اندازد.
– ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻی دﺳـﺖ ﻧﻴـﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ ایجاد ﭘﺪﻳـﺪه ﺧﻮدﻛﻮﭼﻚ ﭘﻨﺪاری در ﻓﺮزﻧﺪان می‌ﺷﻮﻧﺪ .
کمالگرایی در تربیت کودکان

خط قرمز کمال‌گرایی

کمالگرایی در تربیت کودکان

کمال‌گرایی به دو دسته بهنجار و سالم و نابهنجار و ناسالم تقسیم می‌شود:

 کمال‌گرایی بهنجار:

شخص کمال‌گرا از انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا لذت می‌برد و زمانی که احساس می‌کند
در انجام کارها آزاد است، می‌کوشد
به بهترین صورت عمل کند و با موفقیت در انجام کارها به گونه‌ای احساس خشنودی و رضایت می‌رسد.
در این نوع کمال‌گرایی انتظارات و توقعات منطقی به فرد اجازه می‌دهد از تلاش‌های خود لذت ببرد
و در انجام وظایف بکوشد،
رشد کند و کارش را به بهترین شیوه انجام دهد.
در واقع این دسته از کمال‌گرایان (بهنجار) برای رسیدن به معیارهای بالا تلاش می‌‌کنند.
آنان می‌توانند کمال‌گرایی‌شان را تنظیم کنند و به همین دلیل نیز این نوع کمال‌گرایی
با تمایل به پیشرفت در سطح بالا و عواطف مثبت رابطه دارد.
کمالگرایی در تربیت کودکان

 کمال‌گرایی نابهنجار و ناسالم:

زمانی رخ می‌دهد که فرد برای معیارهای بسیار افراطی و غیرواقعگرایانه تلاش می‌کند
و عملکردش را بشدت مورد ارزیابی شخصی قرار می‌دهد.
کمال‌گرایان ناسالم با ترس از شکست برانگیخته می‌شوند و زمانی که کوچک‌ترین اشتباهی رخ می‌دهد،
نمی‌توانند احساس رضایت کنند.
از این رو بهتر است به جای تاکید بیش از حد بر بهترین بودن و یا از سوی دیگر بی تفاوتی نسبت به آینده و رفتار و نگرش فرزندان،
با تاکید بر کمال‌گرایی مثبت و به دوری از هرگونه اجبار و فشار آنها را به سوی کسب تجربیات جدید،
عدم ترس از شکست، پذیرش خود با وجود نقص‌ها و کمبودها،
دیدن واقعیت آنچه که به عنوان یک زندگی کامل مطرح می‌شود و ارزیابی عادلانه از خویش هدایت کرد.
کمالگرایی در تربیت کودکان

پاسخ دهید