کسب وکار چیست و چه اهیمتی دارد

کسب و کار
 • کسب وکار چیست وچه اهیمتی دارد

  آنچه پس ازمطالعه این مقاله  باید بدانید

 • کسب وکار چیست وچه اهیمتی دارد
 • کسب کار از دیدگاه اسلام چه جایگاهی دارد
 • انواع کسب وکار ازدیدگاه های مختلف کدامند
 • ماتریس کسب وکار چیست وچه کاربردی دارد
 • اصول حاکم برکسب وکارومهارت لازم برای آن چیست
 • راهکارهای ایجادیک میلیون فرصت شغلی درسال کدامند
مقدمه

همان طور که میدانیم ،کسب وکار پایه واساس جامعه ی بشری راتشکیل می دهند وبه بیانی می توان آن رایکی از سنگ بناهای حیات بشردانست.درابتدای بامفاهیم اولیه ی کسب وکار آشناشده،در ادامه به بیان اهمیت آن از دیدگاه اسلامی پرداخته و پس ازبرشمردن ابعادوانواع مختلف آن به ماتریس کسب وکاراشاره اشاره می نماییم در انتهایی این فصل نیز بابرخی ازمهم ترین اصول حاکم برکسب وکار ومهارت های  مورد نیازآن آشنا شده وراهکارهای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال رامورد برسی قرارمی دهیم

مفهوم عمومی کسب وکار

درواژه نامه های آکسفورد، کسب وکار به معنی خرید فروش وتجارت آمده است.درواژه نامه ی لانگ من،کسب وکار به فعالیت پول درآوردن وتجارتی که ازآن پول حاصل شود گفته می شود. به زبان ساده کسب کار عبارت است از حالتی از مشغولیت وبه طور عام،شامل فعالیت هایی است که تولید وخرید کالاها وخدمات باهدف فروش آنها رابه منظور کسب سود در برمی گیرد.به عبارت دیگر،کسب وکار عبارت است از خرید وفروش کالاها،تولید کالاها یا عرضه خدمات به منظور به دست آوردن سود.

مفهوم کسب کار از دیدگاه متخصصان

طبق نظر ارویک وهانت، کسب وکار عبارتند است از هر کاسبی که درآن  خدمات یا کارهایی که دیگرافراد جامعه به آن نیازدارند ومایل به خرید آن هستند وتوان پرداخت بهای آن را دارند تولید وعرضه می شود.

پتریس وپلومن براین باورند که هر تبادلی که در آن خرید فروش صورت گیرد،کسب وکار نیست ،بلکه کسب وکار هرنوع تبادل تکراری وتجدید شونده ی خرید فروش است.پروفسور((اون))کسب کاررایک نوع کاسبی  می داند که طی آن کالاها یاخدمات برای فروش دربازار تولید توزیع می شوند

باتوجه به تعاریف یادشده ویژگی های کسب کار عبارتند از:
1-فروش یا انتقال کالاها وخدمات برای کسب ارزش
2-معامله ی کالاها وخدمات
3-تکرار معاملات
4-انگیزه سود
5-فعالیت توام باریسک.کسب وکار،همیشه برآینده متمرکز است وعدم اطمینان،ویژگی آینده است

گرش اسلام به کسب وکار

باتوجه به دید گاه اسلام نتیجه میگیریم که بالاترین سرمایه ی انسان برای تکامل مادی ومعنوی عمر حیات او وامکاناتی است که در این دنیا در اختیار دارد.انسان ازاین مواهب به دو گونه وبا دوانگیزه می توان استفاده کند.

1- دنیا طلبی

2-کسب رضایت خداوند

اهمیت کسب و کار

کسب کارقالب اصلی ساختار توسعه است. وبطور کلی کشور زمانی موفق خواهد شد که از ایده های نو،برای راه اندازی کسب کارجدید حمایت شود: حمایت های که دولت باید از کارآفرینان به عمل بیاورند عبارت است از:

حمایت مالی                حمایت بازاری                       حمایت اطلاعاتی            حمایت تامینی            حمایت فنی وفناوری       حمایت اجتماعی                   حمایت های قانونی        حمایت امنیتی           حمایت حقوقی           حمایت سیاسی

 انواع کسب کار

کسب و کار
انواع کسب وکار

1- کسب وکار صنعتی

به عبارت ساده، صنعت به فرآیندهای استخراج وتولید کالاها برای مصرف نهایی یااستفاده ی صنایع دیگر برای تولید توجه دارد.بنابراین،کالاهای مورد استفاده ی مشتریان نهایی،کالاهای مصرفی خوانده می شوند وکالاهای مورد استفاده ی دیگر صنایع برای محصولات نهایی شان کالای مولد نامیده می شوند

2- کسب وکار خدماتی

شامل فعالیت هایی است که برای انتقال کالاها وخدمات ازمکان تولید به محل مصرف ضروری اند.بنابراین،خرید وفروش  کالاها وخدمات وتمام فعالیت هایی راکه انجام معامله را تسهیل می کنند شامل می شوند.کسب کار خدماتی،کسب کارتجاری رانیز شامل می شود وبه انجام آن کمک می کند.وظیفه ی اساسی کسب وکار خدماتی،برداشتن موانع فردی، مکانی، مبادلاتی، دانشی،و…است

3-کسب وکار تجاری

درواقه تجارت شاخه ای از کسب وکار خدماتی است.به تعبیری،وضعیت نهایی فعالیت کسب وکار،شامل خرید وفروش کالاها وخدمات است.کسب وکارهای تجاری را براساس اندازه ومیزان پوشش،به دودسته اصلی تقسیم می کنند:

 • براساس اندازه وظرفیت
 • تجارت عمده فروشی
 • تجارت خرده فروشی
 • براساس میزان پوشش بازار
 • 2-1تجارت منطقه ای یامحلی
 • 2-2تجارت ملی
 • 2-3تجارت بین المللی

دیگر تقسیم بندی از کسب کاررها

.1کسب وکارخانگی

.2کسب وکار خانوادگی

.3کسب وکارهای روستایی

.4کسب وکار مجازی

.5کسب کار الکترونیکی

.6 کسب وکار های بدون کارخانه

کسب وکار خانگی

به هرنوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت که با استفاده از وسایل وامکانات منزل راه اندازی می شود،کسب کار خانگی می گویند این نوع کسب وکار به طور سنتی دربسیاری ازمنازل درکشورها وجود داشته وبه مفهوم درآمدزایی وکسب وکار ازطریق انجام فعالیت ها در منزل اشاره داد

کسب وکارهای خانوادگی

به کسب کارهایی اطلاق می شود که افراد یک خانواده وخویشاوندان اقدام به تشکیل کسب وکاری می نمایند.بیشتر در کشور ایتالیا رایج است

کسب وکار روستایی

این کسب وکارها باتوجه به اندازه کوچک روستا،درمقیاس کوچک هستند وباتوجه به غالب بودن فعالیت های کشاورزی وکارگاهی از کارایی خاصی برخوردارند.

کسب وکار مجازی

کسب کاری است که از ابزارهای غیر حضوری برای انجام کسب وکار بهرمی گیرد وبرخلاف کسب وکارهای سنتی می باشد که برمراودات چهره به چهره به همراه مستندات فیزیکی ونظایر آن استوارند دونوع عمده ی آن عبارتند از کسب وکار الکترونیکی وکسب کاربدون کارخانه

کسب وکار الکترونیکی

این نوع کسب وکار جدیدبوده وباپیدایش کامپیوتر،وتوسعه ی جامعه ی خدماتی به عنوان یکی ازسریع ترین کسب وکارها ازنظرتعداد،سودوحجم تجارت جهانی مطرح هستند.به طور کلی کسب  وکار اینترنتی به فروش محصولات یا خدمات دراینترنت گفته می شود.

کسب وکارهای بدون کارخانه

این دسته ازکسب کار،شامل کسب کارهایی است که درآنها تمامی مراحل فرآیند ایده تا تولید طی می گردد،بااین تفاوت که مرحله تولید کارخانه ای آن برون سپاری می شود. کسب وکار های فوق هم پوشانی های زیادی با یکدیگردارند ودرحوزه های خدمات،صنایع وتجارت وهم چنین بخش های مختلف دولتی،خصوصی وتعاونی قابل ملاحظه هستند

ماتریس کسب وکار

باتوجه به تقسیم بندی هایی که ازکسب وکار انجام شد می توان از ماتریس کسب وکار برای تحلیل یک کسب وکار ازانواع ابعاد استفاده کرد.برای مثال،یک کسب وکار درحال واحد می تواند هم جزء کسب وکارهای خانوادگی باشد هم ازنوع تجاری درحوزه ی صادرات فعالیت کند.

اصول چهار گانه کسب وکار
کسب و کار
اصول کسب وکار

.1آشنایی بانام شرکت ها

.2آشنایی بانام محصول

.3آشنایی بانام بنیان گذار

.4آشنایی بامهارت های کسب وکار

پنج مهارت کسب وکار آینده ساز

.1مهارت های مدیریتی(ارتباطات،تصمیم گیری،کارگروهی وسرپرستی)

.2مهارت های زبان خارجی به خصوص زبان انگلیسی

.3مهارت های مالی اقتصادی(هزینه وسود،نگاه اقتصادی وآشنایی با اصول حسابداری)

.4مهارت های بازاریابی(خرید، فروش،مفاهیم بازار وبازاریابی)

.5مهارت های استفاده از فناوری  اطلاعات

نگاه کسب وکارانه

حساس شدن فرد نسبت به محیط اطراف خود درزمینه ی کسب وکار را،که شامل آشنایی باانواع کسب کارها،محصولات،نام شرکت ها ونام بنیان گذاران کسب وکارهای مختلف می شود،نگاه کسب کارانه می گویند. درحقیقت نگاه کسب وکارانه یک فرآیند پرورشی است که از دوران کودکی به فرد می آموزد که کارکردن ودرآمد ارزش پول درآوردن خوب است.پس اگر بخواهیم در توسعه ی کسب کارها درجامعه موفق شویم،باید به دنبال ایجاد فرهنگ کسب وکار نگاه کسب کارانه درسطح جامعه باشیم وتلاش کنیم فرهنگی ایجاد کنیم  که در آن فرهنگ کسب وکار درآمدازطریق  کسب وکاریک ارزش باشد

راهکار های ایجادیک ملیون فرصت شغلی درسال

راهکار های ارائه شده در ایجاد یک میلیون فرصت شغلی درسال،درسه محور زیر طبقه بندی می شوند:

 • ایجاد کسب وکارهای جدید
 • افزایش ظرفیت کسب وکارهای موجود
 • اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی دولت
بسترها وپیش نیازهای اشتغال زایی

 

هدف

پیش نیاز(ها)
اشتغال زایی توسعه ی کارآفرینی
(توسعه) کارآفرینی توسعه انواع کسب وکار
توسعه انواع کسب وکار برقراری محیط مناسب وبسترهای لازم برای انواع کسب وکار
بستر سازی مناسب برای انواع کسب وکار ایجاد فرصت های کسب وکار
ایجادفرصت های کسب وکار تعیین وتبیین استراتژی های توسعه

 

توسعه ی کسب وکار ها وکارآفرینی

باموروری بر تاریخچه وروند توسعه یافتگی سایر جوامع درمیابیم که اغلب جوامع درمی یابیم که اغلب جوامع توسعه یافته ویادرحال توسعه باتوجه به مزیت های داخلی تمرکز خودرا در امر توسعه برروی فعالیت های خاصی قرارداده اند.در زیر مثال هایی ارائه می شود:

 • توسعه یافتگی از طریق تمرکز بر روی فعالیت های صنعتی ،مانندآلمان
 • توسعه یافتگی از طریق تمرکز بر روی فعالیت های کشاورزی،مانند نیوزلند وآرژانتین
 • توسعه یافتگی از طریق تمرکز بر روی فعالیت های خدماتی مانند انگلستان ماآمریکا
 • توسعه یافتگی از طریق تمرکز بر روی فعالیت های مرتبط باgtمانند هند تایوان ایرلند
 • توسعه یافتگی از طریق تمرکز بر روی فعالیت های تجاری وبازرگانی مانند دبی سنگاپور
 • توسعه یافتگی از طریق تمرکز بر روی تکنولوژی جدید،مانندانگلستان آلمان

مطمئنا درتبیین این استراتژی می بایست فرصت ها ومزیت های بعضا منحصر به فرد منطقه وایران رانیز درنظر گرفت.

ازجمله مزیت های منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
کسب و کار
مزیت های کسب و کار
 • بازار یک میلیارد وچهرصد میلیون نفری در منطقه
 • وجود منابع مالی فراوان به خصوص بعد از حوادث 11 سپتامبر
 • وجود بازار بکر ودست نخورده در منطقه
 • وجود منابع نفت وگاز
 • استراتژیک بودن منطقه
ازجمله مزایای وفرصت های ایران می توان به موارد زیر رابرشمرد:
 • وجود نیروهای فراوان تحصیل کرده ومستعد
 • برخورداری از جغرافیای چند آب وهوایی
 • دسترسی آسان به موارد اولیه به علت برخورداری ازمعادن غنی متنوع
 • برخورداری ازمزیت نسبی دربسیاری ازصنایع مانند نفت ،گاز،پتروشیمی، سیمان

 

انواع مختلف توسعه ی کسب وکارها را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
 • توسعه ی کسب وکارهای کوچک ومتوسط ،مانند سنگاپوروتایوان
 • توسعه ی کسب وکارهای بزرگ،مانند ژاپن وکره جنوبی
 • توسعه کارآفرینی
 • توسعه ی متمرکز دولتی،مانند شوروی سابق،چین ژاپن
 • توسعه ی مخلوط(ترکیبی ازسیاست های توسعه ای فوق)مانندآمریکا
استراتژی توسعه ی کشورمی تواندبرپایه هریک ازصنایع زیر ویاترکیبی ازآنها اتخاذ گردد:
 • توسعه صنایع نفت،گازوپتروشیمی
 • توسعه ی صنایع غذایی،کشاورزی
 • توسعه صنایع معدنی
 • توسعه صنایع حمل ونقل زیستی،دریایی وهوایی
 • توسعه ی صنایع مخابراتی
 • توسعه ی صنایع گردشگری وهتل ها
 • توسعه بیمه ومالی
 • توسعه تجارت وفعالیت های بازرگانی
خوشه های اقتصادی

خوشه های اقتصادی به مجموعه ی ازبنگاه ها،تامیین کنندگان ،ارائه دهندگان خدمات وموسسات مرتبط باآنها دریک زمینه ی کاری مشخص که دریک مکان جغرافیایی به صورت متمرکز حضور دارند،اطلاق می شود. وجود خوشه های اقتصادی سبب افزایش بهره وری بنگاها خواهد شد وبه این ترتیب امکان رقابت برای این بنگاه ها در بازارهای رقابتی تر به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت

مزایای خوشه ها
 • کاهش هزینه های مبادلاتی
 • بهره وری بیشتر
 • استفاده ازتخصیص وخبرگی سایر نهادها
 • افزایش خلاقیت
 • استفاده از راحل های یکسان برای مسائل ومشکلات مشترک
 • شکل گیری بازار نیروی کار وسیع ،تکنولوژی وزیرساخت های مناسب
 • افزایش یادگیری
 • استفاده مشترک از استراتژی های مناسب برای توسعه کسب وکار
فعالیت های مشترک درخوشه ها
 • اطلاع رسانی:ازطریق خبرنامه ها وسایر منابع اطلاعاتی
 • آموزش:ازطریق سمینار ها،کنفرانس ها ونیزدوره های آموزشی
 • بازار:طراحی برنامه های استراتژیک برای صادرات
 • خرید:برقراری ارتباط میان خریدار وتامیین کننده
 • تولید:مناقصه برای پروژه ها،سرمایه گذاری های مشترک
 • تاسیس وزیر ساخت های اقتصادی:زیرساخت های حیاتی ،تکنولوژس های ارتباطی ومخابراتی
عوامل اساسی درموفقیت خوشه ها
 • انجام کارتحقیقی وکارشناسی گسترده ودقیق پیرامون تعیین جهت گیری اقتصادی خوشه ها
 • برقراری محیط مناسب برای کسب وکار
 • تاسیس زیر ساخت های اقتصادی وضروری
 • ایجاد فرهنگ کارآفرینی
 • وجود سرمایه

 

پاسخ دهید