چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

چگونه از قدرت تلقین استفاده کنیم

 

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟،شاید بارها برای شما هم اتفاق افتاده باشد

که با تمام توان خود برای انجام کاری اقدام کرده‌اید.

در آن زمان پیش خود گفته‌اید که این کار را می‌توانم انجام دهم

و همه انرژی و قدرت خود را متمرکز کرده‌اید که آن کار را انجام دهید.با ما در سایت راز ثروت همراه باشید .

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

تلقین در زندگی و کار افراد تأثیرات شگرفی می گذارد.

برای درک بیشتر این موضوع به داستان زیر توجه کنید.

شخصی در اواخر ساعت کاری درون یکی از یخچال های گوشتی بزرگ اسیر و گرفتار می شود.

با توجه به اینکه این یخچال از بیرون قفل شده بود و کسی متوجه حضور او در درون یخچال نشده بود،

این شخص هیچ کوششی برای نجات خود از درون این یخچال نکرد.

او در ذهن خود مرگ را پذیرفته بود و به اینکه در آن یخچال خواهد مرد ایمان و باور داشت.

با این اوصاف او چنین کرد. کاغذ و خودکاری در جیب خود داشت

و با این باور که خواهد مرد شروع به نوشتن خاطراتآن شب خود کرد.

او ماجرای زندانی شدن خود را می نوشت و در آخر هر جمله، جمله من در حال یخ زدن هستم

را اضافه می کرد.

صبح زود همکاران او در یخچال را باز کردند و با کمال ناباوری دیدند که این شخص مرده است.

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

دکتر علت مرگ را یخ زدگی تشخیص داد.

کارگران سیم یخچال را بازدید کردند و دیدند

که اصلا یخچال کار نمی کرده است زیرا برق یخچال قطع بوده است.

تلقین های منفی این شخص و جمله من دارم یخ می

زنم باعث یخ زدن او شده بود.

می توان گفت تلقین های منفی چقدر می توانند انسان را ضعیف و شکننده کنند

و انرژی و توان او را بگیرند به طوری که منجر به مرگ او شوند.

قوانین تلقین

۱-قانون توجه متمرکز 

اگر کسی چیزی را در ذهن خود مرور کند و به آن بها دهد این ذهنیت کم کم جزئی از شخصیت او می شود

و در وجود او نمود می‌کند پس اگر کسی پیش خود فکر کند که می‌تواند کاری را انجام دهد

و به آن توجه کند آن کار را انجام می‌دهد و به نتیجه ای که در ذهنش به آن باور داشته است می‌رسد.

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

و اگر کسی خلاف این ذهنیت عمل کند،

یعنی این ذهنیت را داشته باشد که توانایی انجام کاری را ندارد،

در نتیجه به ذهنیت خود جامعه عمل می‌پوشاند و قادر به انجام آن کار نخواهد بود.

۲-قانون اثر متضاد

این قانون می‌گوید: اگر کسی به عملی نبودن کاری ایمان داشته باش

د ولی برای انجام دادن آن کار اقدام کند، هرچه بیشر تلاش کند کمتر نتیجه می‌گیرد.

۳-قانون اثر عاطفی و هیجانی

معنی این قانون این است که اگر تلقینی با عاطفه و هیجان همراه باشد

آن تلقین قدرت بیشتری می‌گیرد و در نهایت با شدت زیادی انجام می‌گیرد.

مثلا اگر پدر یا مادر شما و یا کسانی که شما علاقه و عاطفه زیادی به آنها دارید

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

انجام کاری را از شما بخواهند شما هر چند که دوست

ندارید آن کار را انجام دهید

ولی به خاطر اینکه این کار خواسته کسی است که شما او را به شدت دوست دارید

این کار را انجام می‌دهید. نمود این قانون در نامزدها و همسران به خوبی قابل لمس و مشاهده است.

حال که دانستید تلقین چیست و چه کاربردهایی می تواند داشته باشد،

می‌توانید زندگی خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که از آنها در پیش برد اهداف مثبت زندگی خود استفاده کنید.

 درگیری و پرخاش کردن در اول صبح کاری است که

ذهن شما را تا چند روز به هم می‌ریزد

پس به احتمال زیاد این کار را انجام نمی‌دهید.

این را می‌دانید که برای انجام کاری باید باور انجام آن کار در ذهنتان پرورش یابد.

شرایط تلقین های مثبت

شاید پیش خود فکر کنید که ما هرطوری که شده می توانیم از تلقین های مثبت استفاده کنیم

و روی ذهن خود و دیگران تأثیرات مثبتی بگذاریم.

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

باید بگوییم که تلقین های مثبت هم شرایطی دارند که باید به آن شرایط توجه کرد.

۱- تلقین ها باید تکرار شوند. با تکرار تلقین ها درهای ذهن ناخودآگاه باز می شوند و ذهن تلقین ها را قبول می کند

۲-تلقین ها باید به صورت کلام زیبا و مؤثر بیان شوند. ذهن انسان به نظم و شعر علاقه دارد

و اگر تلقین های مثبت به صورت شعر و منظم بیان شوند تأثیر آنها بسیار زیادتر خواهد بود

۳- تلقین افراد مهم و عزیز، روی ما تأثیرات بیشتری می گذارند.

با توجه به قانون عاطفی و هیجانی دکتر امیل کوئه اگر افراد مهم ونزدیک ما به ما تلقین بکنند روی ما تأثیرات بیشتری می گذارند.

۴- باور تلقین نتیجه تلقین را چندین برابر می کند.

۵- در زمانی که انسان آرامش زیادی دارد و از تنش ها به دور است تلقین ها بهتر اثر می گذارند.

۶- تلقین ها در فرکانس آلفای مغزی اثرگذاری بهتری دارند

پس در زمانی که افراد تازه از خواب بیدار شده اند

و یا اینکه در حال خواب رفتن هستند چون در فرکانس آلفای مغزی هستند،

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

پس تلقین ها تأثیرات بسیاری می گذارند.

۷- اگر دوست دارید خودتلقینی داشته باشید بهتر است کلمات مثبت تأکیدی

و جملات تلقینی را روی کاغذی یادداشت کرده و همیشه جلوی چشم خود قرار دهید

و هر زمان که چشمتان به آنها افتاد، آنها را به زبان بیاورید و تکرار کنید.

۸- برای تلقین از جملات مثبت استفاده کنید. ذهن ناخودآگاه جملات منفی را قبول نمی کند.

 نگویید من فقیر نیستم، باید بگویید من ثروتمند هستم.

۹- جملات مثبت تأکیدی باید به زبان حال گفته شوند.

بگویید من خوشحال هستم، نگویید من خوشحال خواهم شد.

۱۰- در هنگام گفتن جملات مثبت تأکیدی، احساسات را در نظر داشته باشید

و این جملات و کلمات را همراه با احساس بیان کنید.

چطور از قدرت تلقین استفاده کنیم؟

۱۱- برای بیان کلمات و تلقین ها به زبان و نحوه بیان آنها دقت کنید

و به پستی و بلندی کلمات توجه کنید. مثلا برای تأکید و اثرگذاری بیشتر جملات بهتر است نحوه گفتن و لحن مد نظر قرار گیرد.

 

پاسخ دهید