سازمان هاي پولي و مالي،پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي

پیمانهای اقتصادی،تجاری منطقه ای
      سازمان هاي پولي و مالي،پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي

پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي بین المللی و سازمان های اقتصادی منطقه ای رهاورد قرن معاصر به ویژه سالهای پس از جنگ جهانی دوم است پس از جنگ جهانی دوم اکثرکشورهای جهان خواستند از طریق ایجاد سازمانها وتشکیلات مناسب بتوانند پارهای از مشکلات اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود را حل کنند و نیز از این طریق از وقوع بحران های جهانی بکاهند.

(IMF)صندوق بین المللی پول

هرج و مرج پولی جهان در دوران جنگ جهانی دوم این عقیده را در میان کارشناسان اقتصادی اغلب کشورها ایجاد کرد که دنیای بعد از جنگ به ثبات در زمینه روابط پولی و مالی بین المللی نیاز مبرمی دارد و ایجاد رقابت پولی بین کشورها و هرج ومرج بازرگانی حتمی به نظر میرسید. به همین دلیل متخصصان پولی آمریکا و انگلستان تشکیل یک سازمان پولی و مالی را با میدان وسیع فعالیت که قادر به استقرار نظم پولی در جهان باشد پیشنهاد کردند. پیروزی آنها در جنگ بر موفقیت این دو کشور افزود و خود زمینه ساز ایجاد چنین سازمانی شد.

در اواخر جنگ هریک از دو کشور طرحی منتشر کردند در هفتم آوریل1943طرح معاون خزانه داری آمریکا به نام طرح «وایت» و درهشتم همان ماه طرح معاون خزانه داری انگلیس به نام طرح«کینز» منتشر شد. در طرح آمریکا ایجاد یک صندوق تثبیت پول ملل متحد ودر طرح انگلستان نیز طرح اتحادیه تهاتری«پایاپای»پولی بین المللی پیش بینی شده بود. بر سر هردو طرح مدتها در محافل جهانی بحث های شدیدی در گرفت. وکارشناسان آمریکا و انگلیس هم برای تلفیق آنها به منظور تهیه طرح مشترک با صرف یکسال وقت گزارش مشترکی در 21آوریل1944 درباره تاسیس صندوق بین المللی پول عرضه کرد.

اهداف و وظایف صندوق

 نظارت بر سیاس تهای کشورهای عضو    –

تسهیل همکاری پولی و افزایش همکاری بین المللی برای رفع مشکلات پولی از راه مشاوره   –

تثبیت مبادلات ارزی و تسهیل رشد موزون بازرگانی بین المللی  –

اجرای مجموعه قوانین مربوط به سیاستهای نرخ مبادلات ارزی    –

افزایش ثبات ارزی وجلوگیری از رقابت در کاهش ارزش برابری پول که به منظور افزایش صادرات صورت می گیرد  –

  تاسیس یک سیستم چند جانبه برای تنظیم پرداخت های بین المللی

   – -اعطای تسهیلات مالی ضروری برای رفع مشکلات موازنه پرداخت ها به منظور دستیابی مجدد به توازن پرداختها بدون آسیب رسانی به رفاه ملی

 تامین کمک های فنی مطلوب –

     –  پرداخت وام به کشورهایی که با سرمایه داری جهانی پیوند خورده باشند وبتوانند نیاز های غرب را تامین می کنند-

،پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي
سازمان های پولی و مالی
تشکیلات صندوق و ارگانهای تصمیم گیرنده

تعداد کشورهای عضو در ابتدای تشکیل 45 کشور بود که اکنون بالغ بر183 کشور شد و مقر ان نیز در واشنگتن استارگانهای تصمیم گیرنده صندوق بین المللی پول:    الف)شورای مدیران عامل(شورای حکام) که بالاترین مقام صندوق است واز نمایندگان کشورهای عضو که ممکن است در حد وزیر دارایی یا رییس بانک مرکزی آن دولت باشند تشکیل می شوند ب) شورای مدیران اجرایی:در بدو تاسیس،این شورا دارای 12 عضو بود و اکنون به 24 عضو رسیده است 5 تن آن از کشورهایی که بیشترین سهام را دارند(آمریکا،انگلستان،فرانسه،ژاپن،آلمان) و 19 نفر برگزیده سایر کشورهای عضو هستند

ج) مدیر بانک های توسعه چند جانبه و گروه بانک جهانی

هدف این بانکها پیشبرد اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه عضو از طریق اعطای وام به آنها،کمک فنی،سرمایه گذاری و کمک از طریق برنامه های توسعه اقتصادی است. اصطلاح بانکهای توسعه چند جانبه به 5 بانک توسعه عمده در جهان اطلاق میشود:       بانک بین المللی ترمیم و توسعه(معروف به بانک جهانی) و 4 بانک توسعه ای منطقه ای شامل بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیا،بانک ترمیم و توسعه اروپا و گروه بانک های توسعه بین آمریکایی

(بانک بین المللی ترمیم و توسعه(بانک جهانی

اساسنامه این بانک در دسامبر 1945 با امضاء 28 کشور در شهر واشنگتن به تصویب رسید. مهمترین سازمان بین المللی است که در خصوص تامین مالی توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان  فعالیت دارد .   هدف از تشکیل بانک بین المللی ترمیم و توسعه ابتدا بازسازی ابزار تولید خسارت دیده ناشی از جنگ جهانی دوم و همچنین افزایش قدرت تولید و سطح زندگی  در کشورهای عضو بود .اما بعد از دهه 1950 وظیفه  اصلی بانک برای توسعه کشورها به اعطای وامهای دراز مدت و ارایه خدمات فنی به کشورهای در حال توسعه عضو برای اجرای پروژه های عمرانی تغییر یافت.  تعداد کشورهای عضو بانک جهانی در بدو تاسیس 45 کشور بود اما اکنون به 181 عضو رسیده است.

(IDA)موسسه بین المللی توسعه

در سال 1951 کمیسیون مشورتی آمریکا که مربوط به توسعه بین المللی بود لزوم تشکیل موسسهای را پیشنهاد کرد که لااقل بتواند با شرایط مساعد تر به کشورهای فقیر وام هایی را اعطا کند . این پیشنهاد در سال 1959 در شورای مدیران عامل بانک جهانی به تصویب رسید واز سال 1960 فعلیت خود را آغاز کرد.                                                               هدف از تشکیل موسسه بین المللی توسعه ،کمک به توسعه اقتصادی ،افزایش قدرت تولید ،بالا بردن سطح زندگی از طریق سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کشورهای توسعه نیافته عضو بوده است. تعداد اعضای آن 157 کشور میباشد.

سازمان های تجاری و صنعتی و توسعه ای

1)کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)     2)موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)   3)سازمان تجارت جهانی   )GATS 4)قرارداد عمومی تجارت خدمات(گاتس

(کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد

این کنفرانس در سال 1964 به عنوان سازمانی دائمی تاسیس شد.نهاد اصلی مجمع عمومی در زمینه تجارت و توسعه است . در حال حاضر 188 دولت عضو آن هستند وظیفه این کنفرانس گسترش تجارت بین المللی به ویژه تجارت کشورهای رو به رشد برای تسیع پیشرفتهای اقتصادی آنان است.     وظایف کنفرانس:  – تحلیل سیاستها و مشورتها                           – مذاکرات و ایجاد وحدت نظر میان حکومت ها – نظارت بر برنامه های اقتصادی و اجرای آنها      – همکاری فنی

(موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات

این موافقتنامه در سال 1948 در کنفرانس تجارت جهانی در هاوانا به تصویب رسید.   اهداف عمده گات ارتقاء سطح زندگی برای کشورهای عضو، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و تقاضا،بهرهبرداری موثر از منابع مالی و گسترش تولید و تجارت بین المللی است.

(WTO)سازمان تجارت جهانی

مذاکرات دور اروگوئه در سال 1986 در خصوص آزاد سازی تجارت جهانی  سرآنجام به موافقتنامه چند جانبه تجاری و تشکیل سازمان تجارت جهانی منجر شد. وظیفه این سازمان اجرا و مدیریت موافقتنامه های دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعی برای مذاکره میان اعضاء در خصوص روابط چند جانبه است.  وظایف سازمان تجارت جهانی :  1- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف سازمان تجارت جهانی  2- فراهم کردن امکانات گروههای اعضا برای مذاکره درباره روابط چند جانبه تجاری  3- اجرای تفاهمات و مقررات مربوط به حل اختلاف  4- اجرای سازو کار و بررسی سیاستهای تجاری    5- همکاری با صندوق بین المللی  پول و بانک جهانی و سازمان های وابسته به آنها

(GATSقرارداد عمومی تجارت خدمات(گاتس

این قرارداد درباره آزادسازی تجارت خدمات است که در سال 1987 ایجاد شد و هدف آن تهیه چارچوب چند جانبه اصول و مقررات تجارت خدمات شامل: تشریح انظباطهای احتمالی برای هر بخش با هدف توسعه تجارت در شرایط شفافیت و آزاد سازی مداوم وبه عنوان وسیله ای برای تشویق توسعه اقتصادی کلیه طرحهای تجاری و توسعه ممالک در حال رشد است.        اهداف گاتس :     هدف های اصلی این قرارداد گسترش تجارت خدمات با توجه به اهمیت آن برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی در محیطی با قوانین و مقررات آشکار و آزاد سازی برنامه ریزی شده است.

ارکان قرارداد گاتس

1- تعهدات کلیه کشورهای شرکت کننده در قرارداد         2- جدول های ملی تعهدات هر کشور که در آن تعهدات اضافی خاص هر کشور درج شده و موضوع آن آزاد سازی مداوم تجاری است.   3-چهار ضمیمه قرارداد است که وضعیت خاص چهار بخش از خدمات را مورد توجه قرار میدهد.     ضمیمه مربوط به نقل و انتقال اشخاص حقیقی     – ضمیمه مربوط به خدمات مالی  – ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور        – ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی

سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی

سازمان ملل متحد خود جهت برقراری صلح  امنیت بین المللی توسعه روابط دوستانه  میان ملل و همکاری در حل مسایل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و حقوق بشر در 26 ژوئن 1945 تاسیس گردید. سازمانهای زیر مجموعه آن به شرح زیر هستند:   – سازمان بین المللی کار      – اتحادیه جهانی پست – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)     – آژانس بین المللی انرژی اتمی  – سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل(یونیدو)      (FAO – سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد(

ILO سازمان بین المللی کار

این سازمان در سال 1946 به عنوان نهادی تخصصی زیر نظر سازمان ملل در آمد و اکنون 174 کشور عضو آن هستند و هدف از تشکیل آن ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی و کار در سرتاسر جهان است وظایف آن تعیین معیارها  و اصول بین المللی درباره دنیای کار است.

(UPU)اتحادیه جهانی پست

این اتحادیه در سال 1948 به یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد مبدل شد و اکنون تعداد 189 کشور عضو آن هستند و هدف از تاسیس آن گسترش ارتباطات میان ملتها  از رهگذر فعالیت کارساز خدمات پستی،تشویق همکاری بین المللی در این زمینه ،عرضه کمک فنی به کشورهای تقاضا کننده است.   وظایف آن:       – تعیین نرخ ها       – تعیین روش های محاسبه و هزینه های عبور   –  تدوین قوانین مربوط به حمل کالاهایی که نیازمند مراقبتهای ویژه مانند مواد عفونی و پرتو زا.

(سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو

فعالیت این سازمان در آوریل 1947 آغاز شد و اهداف آن ایجاد و توسعه اصول و فنون هوا نوردی بین المللی و کمک به برنامه ریزی و توسعه ،حمل و نقل  هوایی  بین المللی برای مقاصد ذیل است  :  1- تضمین توسعه مطمئن و منظم هواپیمایی کشوری بین المللی در سرتاسر جهان    2- تشویق صنعت و هنر طراحی هواپیما و استفاده از آن برای مقاصد صلح آمیز    3- تشویق ایجاد توسعه راههای هوایی ،فرودگاهها، تسهیلات هوانوردی برای هواپیمایی کشوری بین المللی   4- برآوردن نیازهای مردم جهان به مسافرت هوایی امن،مرتب،صحیح،باصرفه

  5- جلوگیری از اتلاف اقتصادی ناشی از رقابت نامعقول    6- تضمین احترام کامل به حقوق کشورهای عضو و مکان مناسب برای دایر کردن شرکتهای هواپیمایی بین المللی  – اجتناب از تبعیض میان کشورهای منعقد کننده موافقتنامه و بطور کلی کمک به توسعه کلیه جنبه های فنی هواپیمایی کشوری بین المللی     در حال حاضر 183 کشور عضو آن است.فعالیتهای آن شامل:1- استانداردها و رویه های توجیه شده 2- قانون هوایی بین المللی 3- حمل و نقل هوایی4- کمک فنی

،پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي
،پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي
(IAEA)آژانس بین المللی انرژی اتمی

این دفر فعالیتهای خود را در ژوئیه 1957 در وین (اتریش) آغاز کرد و اکنون 122 کشور  عضو آن هستند.  اهداف : افزایش نقش انرژی اتمی در صلح،بهداشت و رفاه در سرتاسر جهان

یونیدو(UNIDO)سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 1966 سازمان توسعه صنعتی را بعنوان بخش مستقل در درون دبیر خانه سازمان ملل ایجاد کرد.این سازمان پس از تصویب اساسنامه اش در 1979 به نهادی تخصصی مبدل شد ودر ژانویه 1986 پس از امضاء اساسنامه کاملا مستقل شد. این سازمان شامل 166 کشور عضو است . مهمترین بخشهای این سازمان عبارتند از: کنفرانس عمومی که هر دو سال یکبار تشکیل میشود. شورای توسعه صنعتی مرکب از 53 عضو است که برای 4 سال انتخاب میشوند.

       اهداف آن: هدایت بهتر اصلاحات ، رشد و رقابت صنعتی و فناورانه، توسعه منابع انسانی،توسعه برای همه به یمن صنعتی پایدار از لحاظ زیست محیطی،همکاری بین المللی در عرصه سرمایه گذاری و فناوری صنعتی.

(FAO)سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد

این سازمان در اکتبر 1945 در کانادا به جای موسسه بین المللی کشاورزی تاسیس شد و اعضای آن 169 کشور همراه با جامعه اروپا یک عضو پیوسته است.   اهداف آن :    –  بهبود تغذیه و سطح زندگی جمعیت دنیا          – اصلاح تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی، جنگلبانی و ماهیگیری      – کمک به توسعه روستایی       – نابودی فقر در دنیا

پیمان های منطقه ای

– سازمان همکاری اقتصادی (اکو)       – آژانس بین المللی انرژی        – سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه    – اتحادیه ملتهای آسیای جنوب شرقی (آ سه آن )      – اوپک       – پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)     – اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)       – اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری های منطقه ای (سارک)       – سازمان همکاریهای اقتصادی وتوسعه آسیا و اقیانوسیه( اَپک)    – سازمان کشورهای قاره آمریکا

(سازمان همکاری اقتصادی (اکو

تاریخچه تاسیس سازمان همکاری اقتصادی اکو به دهه 1950 بر میگردد در سال 1955 پیمان بغداد بوجود آمد که امضا کنندگان آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ،ایران، عراق، آمریکا و انگلستان بودند. هدف از آن جلوگیری از پیشرفتهای احتمالی شوروی سابق در خاور میانه بود.  سه سال بعد عراق از این پیمان کناره گیری کرد و این پیمان با نام جدید پیمان مرکزی (سنتو) به فعالیت خود ادامه داد. سنتو بطور عمده اهداف نظامی را تعقیب می کرد و لذا سه عضو اصلی آن یعنی ایران ،پاکستان و ترکیه اتحادیه جدیدی با عنوان همکاری منطقه ای برای توسعه را بوجود آوردند.

اهداف عمده همکاری عمران منطقه ای:

– آزاد سازی تجارت از طریق انعقاد توافقنامه های تجاری     – اجرای پروژه های اقتصادی مشترک    – مطالعه برای بهبود راههای ارتباطی میان سه کشور عضو(اعم از زمینی،هوایی و دریایی)   – انجام سرمایه گذاری مشترک بویژه در بخش حمل و نقل   همکاری عمران منطقه ای در سال 1965 بطور رسمی کار خود را با دایر کردن دبیر خانه اش در تهران آغاز کرد.

در اواسط دهه 1980 پیمان همکاری عمران منطقه ای با نام جدید (سازمان همکاری اقتصادی) احیا شد و به فعالیت خود ادامه داد.در کنفرانس اسلام آباد در سال 1990 اکو حیات خود را بازیافت و در نشست سران اکو در تهران در بهمن 1370 هفت کشور دیگر منطقه شامل: افغانستان،جمهوری آذربایجان،قزاقستان،قرقیزستان،ترکمنستان،تاجیکستان و ازبکستان به اکو پیوستند.

(IEA)آژانس بین المللی انرژی

با ابتکار ویژه وزیر خارجه وقت آمریکا،آیزونهاور در کنفرانسی در ماه نوامبر1974 در پاریس تشکیل شد این سازمان وابسته به سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه است که مسائل مربوط به چگونگی تهیه انرژی برای کشورهای عضو را بررسی می کند و چهار هدف عمده را دنبال می کند :       1- تامین انرژی مورد نیاز کشورهای عضو در مواقع ضروری   2- ایجاد سیستم اطلاعاتی در مورد بازار نفت بین المللی    3- برقراری همکاریهای دراز مدت بین کشورهای عضو در زمینه انرژی     4- ایجاد رابطه بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت در سطح بین المللی   کشورهای عضو موظفند مصرف انرژی 60 تا 90 روز آینده خود را در هر زمان ذخیره داشته باشند.

(OECD)سازمان های همکاریهای اقتصادی و توسعه

این سازمان بر اساس طرح مارشال وزیر خارجه آمریکا در سال 1960 تاسیس شد و شامل 25 کشور قدرتمند صنعتی و آمریکا و کانادا و اروپا و استرالیا است و مقر آن در پاریس است و هدف آن حداکثر کردن رشد و توسعه اقتصادی،بالا بردن سطح زندگی،ایجاد ثبات پایدار در زمینه های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،برقراری تجارت آزاد و اشتغال کامل برای کشورهای عضو و برقراری روابط سالم و دوستانه برای کشورهای در حال توسعه است.

(اتحادیه ملت های آسیای جنوب شرقی (آ سه آن

آ سه آن در پی صدو اعلامیه ای در بانکوک تایلند در اوت 1967 توسط نمایندگان کشورهای اندونزی،مالزی،فیلیپین،سنگاپور و تایلند پی ریزی شد.     هدف اتحادیه مذکور از تسریع رشد و توسعه منطقه از طریق مشارکت همگانی کشورهای عضو،تضمین صلح و ثبات منطقه با همکاریهای گسترده در زمینه های اقتصادی،گسترش همکاریها در زمینه فنی وتحقیقات،افزایش سطح بخشهای کشاورزی،حمل و نقل و صنایع  کشورهای عضو.       اساسنامه آن در سال 1976 در شهر بالی اندونزی توسط کشورهای مذکور به امضا رسید.اخیرا  آ سه آن روابطی با کشورهای آمریکا،کانادا،استرالیا،نیوزیلند،ژاپن و کره جنوبی از طریق ایجاد اَپک برقرار کرده است.بعلاوه آ سه آن روابطی نیز با اتحادیه اقتصاد اروپا دارد.

(OPEC)اوپک

ویژگی برجسته صنعت بین المللی نفت تا دهه 1960 تسلط و حاکمیت شرکتهای نفتی است بدینصورت که کلیه عملیات این صنعت از اکتشاف و استخراج گرفته تا پالایش،بازاریابی و عرضه نفت و فراورده های آن توسط این شرکتها صورت می گرفت. منافع حاصل از فعالیت شرکتهای نفتی یاد شده در دهه 1940 و 1950 از یکسو باعث تشویق آنها به سرمایه گذاریهای بیشتر واز سوی دیگر موجب جذب شرکتهای تازه وارد شد .رقابت بین شرکتهای قبلی و شرکتهای جدید چند ملیتی و حتی شوروی سابق به افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت در سالهای آخر دهه 1950 انجامید.

 کاهش قیمت نفت در اواخر دهه 1950 موجب شد که در 14 سپتامبر 1960نمایندگان دولتهای ایران،عراق،کویت،عربستان و  ونزوئلا طی نشستی در بغداد به بررسی کاهش قیمت نفت بپردازند.

(پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا

از تحولات عظیمی که در صحنه بین المللی و پس از پایان جنگ سرد بوقوع پیوست تشکیل قطبهای جدید بویژه از اواسط دهه 1980 به بعد است. این گرایشهای منطقه ای به نوبه خود از ضرورت شکل گیری نظم اقتصادی جدید منبعث میشود که اهداف فراملی و تشکیل بازار واحد جهانی را در نهایت دنبال می کند. پیمان نفتا در آغاز سال 1994 بین کشورهای آمریکا،کانادا و مکزیک به اجرا در آمد. این پیمان از نظر وسعت بازار بزرگترین موافقتنامه  منطقه ای است که تا کنون تحقق یافته است. حذف موانع تجاری،ارتقای رقابت،افزایش فرصتهای سرمایه گذاری،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و برقراری رویه های موثر در اجرا و استفاده از پیمان برای رفع منازعات و گسترش همکاری سه جانبه منطقه ای و چند جانبه در آینده.

(اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا

بسیاری از کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نبودند در سال 1960 در واکنش به تاسیس اتحادیه اروپا،افتا را تاسیس کردند.کشورهای عضو افتا درصدد گسترش تجارت بین خودشان و برقرار کردن رابطه با اتحادیه اروپا از طریق افتا بودند و تمایل نداشتند بطور جداگانه با اتحادیه اروپا رابطه داشته باشند.      اعضای اولیه افتا :اتریش، نروژ،پرتغال،سوئد، سوئیس و انگلیس بودند.اعضای کنونی افتا:ایسلند ،لیختن اشتاین ،نروژ و سوئیس می باشند.

(اتحادیه جنوب آسیا برای همکاریهای منطقه ای(سارک

مبنای تاسیس اتحادیه مذکور را میتوان نامه رئیس جمهور بنگلادش دانست که در سال 1980 برای سران 6  کشور هند ،پاکستان ،سریلانکا ،بوتان ،جزایر مالدیو و نپال ارسال کرد.او در این نامه آنها را به گرد آمدن در یک اتحادیه شبیه آ سه آن و اتحادیه اقتصادی اروپا دعوت کرده بود. مقر آن در داکا (بنگلادش) است تاسیس شد.

(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آسیا و اقیانوسیه(اپک

اپک در واکنش به اهمیت روز افزون اقتصاد کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه در سال 1989 تاسیس شد . این سازمان ابزاری منطقه ای برای گسترش تجارت آزاد و همکاری اقتصادی سودمند به شمار می رود. امروزه همه کشورهای این منطقه به اَپک پیوسته اند. آمریکا یکی از 21 عضو کنونی اَپک است.  کشورهای عضو اَپک:استرالیا،کانادا،ژاپن ،کره ،آمریکا،اندونزی،مالزی،تایلند،فیلیپین،سنگاپور  برونئی،نیوزیلند میباشند.در نوامبر سال 1991 اَپک 3 عضو جدید پذیرفت:چین،هنگ کنگ و تایوان.مکزیک،گینه نو،شیلی،روسیه ،پرو و  ویتنام همه به اَپک پیوستند.  رشد حوزه منطقه آسیا و اقیانوسیه و سازمان اَپک به معنای صادرات بیشتر آمریکا و سرمایه گذاری بیشتر آمریکایی ها،شغل بیشتر برای آمریکایی ها و رشد اقتصادی بیشتر برای آمریکا خواهد بود.

(OAS)سازمان کشورهای قاره آمریکا

سازمان کشورهای قاره آمریکا،سازمانی است متشکل از کشورهای نیمکره غربی که به منظور ارتقای همکاری بین کشورهای منطقه تاسیس شده است. این سازمان در سال 1948 تاسیس شد و آمریکا یکی از 21 عضو اولیه این سازمان بود.مقر آن در شهر واشنگتن واقع است.

پاسخ دهید