نگرش کارآفرینانه چیست

نگرش کارآفرینانه
نگرش کارآفرینانه چیست

در این مقاله قصد داریم نگرش و نگرش کارآفرینانه را با  مباحث ارائه شده در زیر مورد بحث قراردهیم

¨نگرش

¨نگرش کارآفرینانه

¨جایگاه و اهمیت نگرشهای کارآفرینانه

¨تأثیر فرهنگ بر نگرش کارآفرینانه

¨گرایش کارآفرینانه

¨انگیزه های کارآفرینی

 نگرش

¨نگرش یا گرایش ذهنی عبارت است از احساس موافق یا مخالفی که موجود آدمی بنا به احساس و اندیشۀ اکتسابی پیشین خود نسبت به شخصی، شیئی و یا امری واکنش نشان می دهد.

¨هرآنچه که خوب یا بد، زشت یا زیبا تلقی می شود، خواه شیئی مادی، یک شخص، گروهی از افراد، شیوۀ رفتار و… باشد، آن را موضوع یا مورد نگرش می نامند.

¨وقتی نگرش را آمادگی قبلی برای پاسخ مساعد و نامساعد به شیئی و هدفی بدانیم، بیانگر این واقعیت است که نگرش به رفتار شکل و جهت می دهد.

نگرش مانند احساس ذاتی و فطری نیست، بلکه آموختنی و اکتسابی می باشد.

¨انسان در محیط های مادی، اجتماعی و فرهنگی با موارد تازه ای برخورد می کند و نسبت به آنها دارای عقاید و احساسات تازه ای می شود که این موارد به شکل گیری نگرشهایی در او منجر می شود و آمادگی و تمایل پیدا می کند که به نحو خاصی در برخورد با آنها رفتار کنند و بدین ترتیب نگرشهای او شکل می گیرد.

¨با شکل گیری نگرشها، احتیاج انسان به تفکر و اخذ تصمیم جدید کم شده و رفتار او نسبت به این موارد، عادی، قالبی و قابل پیش بینی می گردد، و اینگونه است که باورها و نگرش های مشخص بر رفتار فرد حکومت می کنند.

¨متغیر نگرش در خصوص رفتار، یک متغیر فردی و شخصی است که طی آن رفتار از دیدگاه خود فرد ارزیابی می شود.

نگرش کارآفرینانه
نگرش کارآفرینانه
نگرش کارآفرینانه

¨نگرش، بهترین وسیله و توصیف کننده برای اقدامات کارآفرینانه  به شمار می رود.

¨داشتن نگرشهای خاص منجر به فعالیت های بیشتر در زمینه کارآفرینی می گردد.

¨نگرش کارآفرینانه، نگرشی محسوب می شود که اجزای انگیزۀ پیشرفت، مرکز کنترل درونی، عزت نفس و خلاقیت را در ترکیبی با ابعاد سه گانه نگرش (شناختی، احساسی و رفتاری) دارا می باشد.

نگرش کارآفرینی

¨نگرش کارآفرینی به این معناست که از نظر شخص کارآفرین تا چه اندازه ایجاد کسب وکار جدید، جذاب به نظر می آید.

¨آموزشهای کارآفرینی موجب تغییر نگرش کارآفرینانه افراد شده و این خود نقطه اتکایی است تا از طریق این آموزشها بتوان نگرش کارآفرینانه افراد را تقویت کرد و به سمت رفتار کارآفرینانه سوق داد.

¨فرآیندها و برنامه های آموزشی خاص می تواند با تغییر بینش و نگرش افراد و تجهیز آنها به دانش و مهارتهای خاص، یک کارآفرین بالقوه را به کارآفرین بالفعل تبدیل کند.

جایگاه و اهمیت نگرشهای کارآفرینانه

نگرش کارآفرینانه
نگرش

¨شکل 1، نشان می دهد که قصد و تصمیم به کارآفرینی اولین قدم در فرآیند کارآفرینی وبروز رفتارهای کارآفرینانه است.

¨مدل، های نونن و همکاران درخصوص بروز رفتار کارآفرینانه: رفتار کارآفرینانه طی مراحل زیر رخ می دهد:

(1قصد و نیت راه اندازی کسب وکار یا بروز رفتار کارآفرینانه

(2کسب دانش در زمینه کارآفرینی و کسب وکار موردنظر

(3کسب تجربه در خصوص فرآیند کارآفرینی و کسب وکار موردنظر

(4جستجو برای شناخت فرصت و بهره برداری از آنها

نگرش کارآفرینانه
رفتار کارآفرینانه
در صورت طی شدن مراحل یاد شده، رفتارهای زیر در افراد مشاهده می شود:

¨شناسایی و به کارگیری فرصتها

¨توانایی خلاقیت و پذیرفتن ریسک های معتدل

¨عبور از موانع و قوانین به منظور دستیابی به اهداف

¨تحرک زیاد برای رسیدن به یک چیز جدید یا شناسایی راهی جدید برای انجام دادن کاری

¨داشتن شور و شعف زیاد در مسیر هدف

¨استقلال طلبی زیاد

تأثیر فرهنگ بر نگرش کارآفرینانه

الگوی نیت کارآفرینانه بیرد
نگرش کارآفرینانه
نیت کارآفرینانه
الگوی نیت کارآفرینانه بوید و وزیکس
الگوی نیت کارآفرینانه
الگوی نیت کارآفرینانه

مدل رفتار برنامه ریزی شدۀ آجزن

نگرش کارآفرینانه
مدل رفتار برنامه ریزی شدۀ آجزن
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که:

¤ شرط لازم برای بروز رفتارهای کارآفرینانه، داشتن نگرشهای کارآفرینانه و قصد کارآفرینی است.

گرایش کارآفرینانه

¨مجموعه ای از روش ها، اقدامات، و سبک های تصمیم گیری است که می توان از آن برای ایجاد نوآوری استفاده کرد.

¨گرایش کارآفرینانه مفهومی چندبعدی است و نشان دهنده تمایل سازمان و یا فرد برای حفظ مزیت رقابتی و رقابت تهاجمی از طریق خطرپذیری و نوآوری در مقابل سایر رقبای تجاری است.

¨گرایش کارآفرینانه دارای پنج بعد ریسک پذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال گرایی است.

¨گرایش کارآفرینانه ، جنبه های تصمیم گیری، رویه ها و طرز عمل یک فرد یا سازمان را برای مشخص کردن جهت گیری راهبردی و چگونگی ادارۀ یک کسب و کار یا سازمان با هم ترکیب می کند.

¨گرایش کارآفرینانه فرآیندی سازمانی است که سازمان از طریق ترکیب منابع موجود، راه های جدیدی برای توسعه و تجاری سازی محصولات جدید، حرکت به سمت بازارهای جدید و ارائه خدمات جدید به مشتریان خلق کرده و سازمان را برای بقا و عملکرد بهتر یاری می دهد.

انگیزه های کارآفرینی

¨انگیزه ها، عامل های درونی هستند که در ایجاد نیرو، سازمان و الگوهای خاص رفتاری نقش مهمی را انجام می دهند. انگیزه ها برای بقاء و پیشرفت موجود زنده دارای اهمیت بسیار است.

¨عوامل انگیزشی برای راه اندازی کسب وکار جدید از یک کشور به کشور دیگر، از یک زمان به زمان دیگر، از یک جنسیت به جنسیت دیگر و بالاخره از یک طبقۀ اجتماعی به طبقۀ اجتماعی دیگر متفاوت است.

¨نیاز به استقلال، اعتماد به نفس، انگیزۀ پیشرفت، پیشگامی، جاه طلبی (مثبت)، انرژی- پشتکار، غرور (مثبت)، اراده و سخت کوشی از مهمترین انگیزه های کارآفرینی به شمار می روند.

¨یکی از مهمترین انگیزه هایی که در کارآفرینی نقش دارد، دوراندیشی است.

¨با توجه به نوع انگیزۀ کارآفرینان، می توان به دو نوع کارآفرین اشاره نمود:

الف- کارآفرین کلاسیک: این نوع کارآفرین به دنبال شناسایی فرصت هایی می باشد که از آن طریق بتواند به رشد کاری، استقلال و خودشکوفایی برسد. این نوع کارآفرینی را که نتیجه عوامل انگیزشی رانشی است، بیشتر در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود.

Øهدف اصلی عوامل انگیزشی رانشی، فرار از وضعیت موجود است.

Øانگیزه های رانشی عبارتند از:

(1بیکاری

(2جلوگیری از بیکاری

(3شرایط اضطرابی

(4نارضایتی از شرایط کاری مانند نوع کار و ساعت های کاری

ب- کارآفرینی از روی اجبار یا نیاز: این کارآفرینان بیشتر به دنبال امنیت شغلی هستند و راهی جز راه اندازی کسب و کار ندارند. این نوع کارآفرینی را که نتیجه عوامل انگیزشی کششی است، می توان بیشتر در کشورهای در حال توسعه مشاهده نمود.

Øهدف اصلی عوامل انگیزشی کششی، آینده مداری است.

Øانگیزه های کششی عبارتند از:

* کسب اعتبار و شهرت                         * وقت آزاد

* تعادل کار و زندگی                            * رئیس خود بودن

* مخاطره پذیری، استقلال                   * ابتکار عمل

* پیاده نمودن ایده های خود                *درآمد مناسب

* موفقیت                                       * جذابیت کار

* خودشکوفایی                                *فرصت گرایی

پاسخ دهید