فرهنگ کارآفرینی چیست

فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ کارآفرینی چیست

در این مقاله در مورد مفاهیم زیر بحث خواهیم کرد

¨فرهنگ

¨فرهنگ کارآفرینی

¨کارکردهای مهم نظام فرهنگی

¨عوامل تأثیرگذار بر توسعه فرهنگ کارآفرینی

¨فرهنگ کسب و کار در ایران و سایر کشورها

¨چگونه فرهنگ بر کارآفرینی تأثیر می گذارد؟

کدام حیطه های فرهنگ بر کارآفرینی تأثیر می گذارد

فرهنگ

¨فرهنگ را می توان مجموعه‏ای از باورها، آیین‏ها، اندیشه‏ ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بر یک جامعه دانست.

¨فرهنگ مقوله‏ ای است  که در سطح جامعه و گروه و در تعامل میان آن‏ها معنا می‏یابد و بیانگر شیوه برقراری ارتباط و تعامل میان افراد جامعه است.

¨فرهنگ را می توان نظامی فکری دانست که در گفتار و رفتار افراد جامعه متجلی می شود.

¨فرهنگ، شیوه و اسلوب زندگی است.

¨فرهنگ در کلی ترین حالت آن به مجموعه پیچیده‏ای از خصوصیات احساسی، فکری، مادی و غیرمادی اطلاق می شود که به عنوان شاخص یک جامعه یا گروه اجتماعی مطرح می شود، که این نه فقط شامل هنرها و آثار ادبی است؛ بلکه اشکال مختلف زندگی، حقوق بنیادین انسان‏ها، نظام ارزشی و اعتقادات را نیز دربردارد.

¨فرهنگ مقوله‏ای در حال تحول است که از بسیاری از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه تأثیر می پذیرد.

¨کار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته‏اند.

فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ کارآفرینی

¨روش های رایج کسب درآمد تا حدود زیادی بر نحوه رفتار افراد و تعامل آن ها با یکدیگر مؤثر هستند.

¨فرهنگ کارآفرینی، یک خرده فرهنگ از کل فرهنگ حاکم بر جامعه می باشد.

¨کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، پیش زمینه ای اساسی برای ارتقای فرهنگ جامعه است.

فرآیند کارآفرینی در بطن خود، دارای فرهنگ خاصی است. این فرهنگ را می توان همان فرهنگ حاکم بر شرکت های کارآفرینی کوچک دانست. این فرهنگ، مفهوم مشترکی است که اعضای شرکت پذیرفته اند و ارزش‏ها، باورها، و روش های مشترک بر فعالیت شرکت حاکم است

¨کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه پیرامونی، از مجموعۀ ارزش‏ها، نگرش‏ها، هنجارها، و  رفتارهای متمایزی برخوردارند که می توان به آن خرده فرهنگ کارآفرینی اطلاق نمود.

¨فرهنگ کارآفرینی از حوزه‏های دیگر فرهنگ (نظیر حوزۀ اخلاق و مذهب) ارزش‏ها، عقاید اقتصادی و سیاسی تأثیر می‏پذیرد. از این رو، ریشه‏های ضعف و قوت فرهنگ کارآفرینی را باید در حضور و وجود ارزش‏ها و عقایدی جستجو کرد که در فرهنگ و در سلسله مراتب ارزش‏ها جایگاهی فراتر از کار را به خود اختصاص داده‏اند و در تعارض و تقابل با کار و یا همنوا و همساز با کارآفرینی هستند.

بخش دوم فرهنگ کارآفرینی

¨فرهنگ کارآفرینی متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است. هرچه ارزش‏ها و عقاید موجود در جامعه، افراد جامعه را به کار، تولید مداوم، فکر و اندیشۀ خلاق و یادگیری و کسب دانش سوق دهد؛ در آن جامعه فرهنگ کارآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نهادینه می شود.

در این جوامع افراد بیشتری دست به خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می‏زنند و افراد کارآفرین بیشتری موفق می شوند که ایده‏های نوین خود را در جامعه محقق سازند

¨کارآفرینان افرادی هستند که تکنولوژی و دانش را با فرصت‏ها و نیازهای بازار ترکیب کرده و سپس با توجه به نواقص، واکنش‏های بازار سبب یکپارچگی و سازگاری بازار و دانش شده و گپ میان علم و بازار را پر می‏کنند.

¨جامعه کنونی، درحال حاضر با سرعتی شتابان به سمت جامعه دانشی پیش می‏رود، جامعه‏ای که در آن منابع فیزیکی و مادی نسبت به منابع فکری و علمی مزیت خود را از دست داده و سرمایه اصلی آن، استعداد و خلاقیت اعضای آن جامعه به شمار می‏رود.

قسمت اعظم فرهنگ کارآفرینی در جوامع کنونی متأثر از نهادینه شدن فرهنگ علم در جامعه است

کارکردهای مهم نظام فرهنگی

¨ایجاد هماهنگی و انسجام و همبستگی بین نهادها و اجزای مختلف نظام اجتماعی است، به‏گونه‏ای که یکپارچگی آن نظام حفظ شود.

1- تأمین نیازهای فیزیولوژی  2- ایجاد ارتباط جمعی

3- دادن هویت فرهنگی خاص بر اعضا  4- حفظ و تداوم و بقای جامعه

5- ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی

فرهنگ کارآفرینی
فرهنک کار
عوامل تأثیرگذار بر توسعه فرهنگ کارآفرینی

¨تحریک و پرورش انگیزه ها: تحریک انگیزه از قبیل میل به کسب ثروت، توفیق طلبی، استقلال‏طلبی و غیره موجب می شود فرد در مسیر کارآفرینی قرار گیرد.

¨آموزش مهارت ها: این آموزش ها به سه بعد تقسیم می شوند: قبل از کسب وکار، در حین و بعد از راه اندازی کسب وکار.

¨فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت: برای ترقی و پیشرفت باید همواره تغییر و تحولات جدید را درک کرد و از فرصت های مناسب بهره گرفت.

¨فرهنگ مشارکت: در مسیر کارآفرینی، افراد باید بتوانند با مشارکت و در قالب کارگروهی، فعالیت‏ها را انجام دهند تا شرکت استوار گردد.

¨فرهنگ خلاقیت: کارآفرینان افراد خلاقی هستند که ایده‏های نو تولید می‏کنند و اجرای آن را در قالب یک شرکت پیگیری می نمایند.

¨فرهنگ استقلال طلبی و قبول مسئولیت: افراد خلاق و کارآفرین، خود تصمیم‏گیرنده هستند و کمتر تحت تأثیر القائات دیگران قرار می‏گیرند. آنان متکی به نفس و برخوردار از روحیه‏ای کاملا مستقل هستند.

¨فرهنگ مخاطره پذیری: کارآفرینان برای دستیابی به موفقیتی محتمل مبارزه می‏کنند.

تغییر و تحول ارزش‏های سازمانی: افراد کارآفرین اقدام به تغییر و تحول ارزش‏ها و هنجارهای نامناسب و نامساعد در کار و تولید می کنند

فرهنگ کسب و کار در ایران و سایر کشورها

فرهنگ کار در سایر کشورها

¨ایدئولوژی غرب نسبت به کار: کار موجب بروز جوهرۀ اصلی وجود انسان شده و حیات انسان با کار تبلور می یابد.

¨در آمریکا در مدت 20 سال، 30 میلیون شغل ایجاد شده، حال آنکه در اروپا با جمعیتی بیش از آمریکا فقط 5 میلیون شغل ایجاد شده است.

¨مردم آمریکا معتقدند که فردا می تواند بهتر از امروز باشد و خود را برای ساختن آینده ای بهتر مسئول می دانند و هرکاری که از دستشان برمی آید، انجام می دهند.

¨تلاش و کوشش در فرهنگ ژاپنی، نقش اساسی را ایفا می کند، به‏طوری که یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت اقتصادی ژاپن، تأکید نظام تربیتی آن بر تلاش و پشتکار است.

¨کودکان ژاپنی در مقایسه با کودکان آمریکایی بیشتر به پشتکار دعوت می شوند، در خانواده های آمریکایی توانایی، دلیل بر موفقیت است ولی خانواده های ژاپنی خواستن و پشتکار را از رموز موفقیت برمی شمارند.

فرهنگ کار در ایران

¨در جامعه ما با وجود عناصر مثبت در فرهنگ آرمانی دینی که در آن به کار ارزش بسیار داده می‏شود؛ و نیز با وجود سنت امامان در ارج نهادن به کار و تأکید بیشتر بر ارزش اکتسابی تا انتسابی، هنوز ارزش هایی در جامعه غلبه دارد که اخلاق کار و به تبع آن کارآفرینی را تضعیف می کند.

در ساختار کلان جامعه، ارزش‏های غالب به‏طور عمده انتسابی بوده و ارزش‏های اکتسابی که تقویت کنندۀ کار و خلاقیت و نوآوری به عنوان ارزش فی نفسه است، جایگاهی نداشته

چگونه فرهنگ بر کارآفرینی تأثیر می گذارد؟

(1دیدگاه خصیصه‏های توده: اگر جامعه ای افراد بیشتری با ارزش‏های کارآفرینانه و خصیصه‏های کارآفرینانه داشته باشد، افراد بیشتری کارآفرین خواهند شد.

(2دیدگاه مشروعیت اجتماعی یا تأیید اخلاقی کارآفرینی درون یک فرهنگ: سطح بالاتر مشروعیت درون یک جامعه، معیار رفتار در آن جامعه محسوب می شود. در جوامعی که کارآفرینی مشروعیت اجتماعی دارد، به کارآفرینی در نظام آموزشی توجه بیشتری شده و به آن به عنوان یک مقوله مطلوب در جامعه نگریسته می شود.

کدام حیطه های فرهنگ بر کارآفرینی تأثیر می گذارد؟

¨فرهنگ هایی که به فردگرایی، فاصله طبقاتی کم و دوری جستن از فعالیت‏های ناشناخته ارزش می دهند، هدایتگر افراد به سوی کارآفرینی و نوآوری هستند.

¨فردگرایی به استقلال فرد اشاره دارد.

¨فاصله طبقاتی کم به معنای این است که جامعه تا چه حد فرصت های برابری را برای اعضای خویش فراهم می کند.

¨دوری از فعالیت های ناشناخته  در جوامعی دیده می شود که برای اجتناب از عدم قطعیت ارزش قائل هستند.

پاسخ دهید