دانلود رایگان کتاب روانشناسی ثروت

دانلود کتاب روانشناسی ثرو

دانلود رایگان کتاب روانشناسی ثروت

همه انسـان ها به تدریج می توانند ثروتمند و بی نیاز شوند. حتـی بـدون داشـتن اسـتعدادی خـاص و یـا شـانس مـی تواننـد بـه تدریـج کسب ثروت کننـد. مـی تواننـد، بخشـی از دسـتمزد خـود را ذخیـره کننـد و نهایتـا بازنشسـته شـوند. شـما مـی توانیـد فقـط بـا پـس انـداز کـردن پـول خـود، بـدون آنکـه نیـاز بـه سـرمایه گذاری و ریسک کردن داشـته باشــید، در کمال رفــاه بازنشسـته شوید. حتی نیــاز بــه خریدن دوره آموزشی من یـا تحصیـل در علم اقتصاد هم نخواهیـد داشت.

سرفصل کتاب 

۱- روانشناسی ثروت ( راز ثروت – جذب ثروت )
۲- پولدار شدن سخت است اما پولدار ماندن سخت تر
۳- رازی که ثروتمندان هیچ وقت فاش نکردند
۴- چرا پول و ثروت را به خود جذب نمیکنیم
۵- آیا خوشبختی تنها پول و ثروت است
۶- من راز ثروت را کشف کردم

برای دانلود رایگان کتاب روانشناسی ثروت اینجا را کلیک کنید.

 

پاسخ دهید