دانلود رایگان کتاب جرات یا حقیقت

دانلود رایگان کتاب جرات و حقیقت

دانلود رایگان کتاب جرات یا حقیقت

آدم ها میگردند و زمان گرد و غبار پیری را روی چهره و موهایش مینشاند.
عوض میشوند، و بعد از دست دادن زندگی که مطلوب بود تازه به باید ها و نباید های رفتاریشان پی میبرند.
اما حقیقت را مانند سکوت باز میدارند، و طبق عادت گذشته انگشت اتهام به سمت، دیگران است، و روزی میرسد که وقت اعتراف است.
و حقیقت ها را اعتراف میکنی در صورتی که جرات داشته باشی.
یا باز هم راه را بی راه میروی و باز هم میخوای فرار کنی.
پس شاهرگ زندگی را می بری: و باز هم فقط در صورتی، که جرأتی باشی.
انتخاب با توست….
جرات یا حقیقت؟!

برای دانلود رایگان کتاب جرات یا حقیقت اینجا را کلیک کنید.

 

پاسخ دهید