دانلود رایگان کتاب جذب فوری ثروت

دانلود رایگان کتاب جذب فوری ثروت

دانلود رایگان کتاب جذب فوری ثروت

دوست خوبم یکی از روش ھای نفوذ به ضمیر ناخود آگاه جھت خلق دستاوردھای عالی و کسب موفقیت ھای چشمگیر اینه که بارھا و بارھا و بارھا عبارت ھای تاکیدی مثبت، جملات طلایی و افکار و ایده ھای کلیدی ای که تو رو به ھدفی که داری می رسونه رو تکرار کنی، تا در نھایت اون فکر، ایده و جمله ی طلایی به بخشی از نظام باورھای تو تبدیل بشه و در نھایت واقعیت زندگیت رو شکل بده. بنابراین ازت می خوام که از این صفحه پرینت بگیری و ھر روز چندین مرتبه اون رو با صدای بلند برای خودت بخونی…

به ویژه صبح ھا به محض بیدار شدن از خواب و شب ھا قبل از خواب!
به خودم قول میدم…
که اونقدر قوی باشم که تحت ھیچ شرایطی اجازه ندم ھیچ چیزی آرامش ذھنی من رو به ھم
بزنه…
که از این لحظه به بعد، ھر کسی رو که می بینم فقط راجع به ثروت، سلامتی و شادی با او صحبت کنم و صرفا بر زیبایی ھای جھان ھستی و مواھب و نعماتی که مرا احاطه کرده تمرکز کنم…
که ھر روز به دوستان و اطرافیانم این حس رو منتقل کنم که ارزشمند و دوست داشتنی ھستن و می تونن تغییر مثبتی در کائنات و جھان ھستی ایجاد کنن…
که ھمواره نیمه ی پر لیوان رو ببینم تا به کائنات اجازه بدم که به واسطه ی این خوش بینی، اتفاق ھا و رخدادھای خوبی رو برام رقم بزنه…
که ھمواره به اھدافم فکر کنم، بھترین ھا رو بخوام، فقط برای دستیابی به بھترین ھا تلاش کنم و فقط و فقط انتظار دریافت بھترین ھا رو داشته باشم…
که به قدری از موفقیت و شادی دیگران خوشحال بشم که انگار خودم به این موفقیت ھا رسیدم و شادم…
که تمامی اشتباھات و کمبود ھای گذشته رو فراموش کنم و سعی کنم که ھر روز دستاوردھای بھتر و موفقیت ھای بیشتری نسبت به روز گذشته کسب کنم، تا قدم به قدم آینده ای خارق العاده و بی نظیر رو برای خودم رقم بزنم…
که ھمواره چھره ای بشاش و متبسم داشته باشم و به ھر موجود زنده ای که به او نگاه می کنم لبخندی زیبا تحویل بدم…

 که ھمواره و در ھر شرایطی وقت زیادی رو صرف بھبود و ارتقا کیفیت خود و زندگیم کنم، ھمواره انگشت اشاره ام رو به سمت خودم بگیرم و از دیگران عیب جویی نکنم. که دلی دریایی داشته باشم تا نگرانی و اضطراب ھیچ جایی در اون نداشته باشه، قلبی وسیع و بخشنده داشته باشم که خشم و نفرت ھیچ جایی در اون نداشته باشه، به قدری قوی و نیرومند باشم که ترس و دلھره جایی در وجودم نداشته باشه و به قدری شاد و خوشحال و مقاوم باشم که اجازه ندم ھیچ مشکلی در زندگیم عرض اندام کنه و دردسر ساز بشه…

برای دانلود کتاب رایگان جذب فوری ثروت اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید