چگونه با حسابداری شخصی هزینه و درآمد را مدیریت کنیم؟

حسابداری شخصی هزینه ها و در آمد
چگونه با حسابداری شخصی هزینه و درآمد را مدیریت کنیم؟

حسابداری شخصی و مدیریت مالی خانواده بسیار ساده‌تر ازآن چیزی است که‌عموم مردم تصور می‌کنند. هیچ نیازی نیست تابرایحسابداری شخصی ازمشاور مالی کمک بگیرید، کمی خلاقیت وبرنامه‌ریزی داشته باشیدو برای مدیریت حساب های شخصی خود، زمان بگذارید. برای داشتن پس انداز و مدیریت مخارج و درآمد خودمی‌توانید این راهکارها را، مورد استفاده قرار دهید تا بودجه دقیق خودرا تعیین، براساس آن به‌موفقیت‌های مالی دست پیداکنید.

1-  خرج کردن هماهنگ‌با درآمد

خرج کردن پول به اندازه درآمد به‌معنی آن‌است که‌خانه، ماشین وسطح زندگیتان مناسب‌با درآمدتان باشد. میزان رهن‌یا اجاره منزل مسکونی، صورتحساب‌ها و اتومبیلی را،که می‌خرید، باید متناسب بامیزان درآمد ماهانه شما باشد. این‌را‌در نظر داشته باشیدکه عموما اتومبیل های گرانتر هزینه نگهداری بالاتری نیز دارند. حدود یک دهم را برای مخارج ماشین، بنزین وبیمه درنظر بگیرید. مابقی‌را پس انداز یا، صرف صورتحساب‌ها وسایر مخارج روزانه‌‌کنید. هرگز نباید بیش ازیک سوم درآمد خودرابه اجاره خانه اختصاص دهید.

2- یادداشت هزینه و درآمد ماهیانه

به‌صورت ماهانه، ریز مخارج ودرآمد خودتان‌را یادداشت نمایید. اینکار باعث می‌شود تامتوجه شوید ماهانه بابت چه‌چیزهایی پول خرج کرده‌اید. نوشتن همچنین کمکتان می‌کند تابه مرور زمان متوجه خرج های اضافه بشوید وازآن‌ها پرهیزکنید. برای راحتی نوشتن ومدیریت مخارج ازبرنامه‌های هوشمند همانند حسابخانه مانی استفاده کرده تاهم یاداشت کردن سریعتر انجام شود وهم دقت حساب وکتاب مخارج بالا رود. باحساب وکتاب کردن‌و نوشتن مخارج این‌آگاهی‌ میرسید که‌نباید بیشتراز درآمد،خرج کنید.

3- حساب و کتاب کردن آخر هرماه

حسابداری شخصی
حسابداری شخصی هزینه ها و در آمد

 

زمانی که‌آخرماه حساب و کتاب می‌کنیدو لیست مخارج رامی‌بینید، متوجه می‌شوید چه خرج‌های الکی روی دستتان گذاشته‌اید که‌می‌توانستید آن‌ها‌را حذف ودرعوض قسط وام راپرداخت ویا پس انداز کنید! بااین‌عذاب وجدان‌ها به‌مرور می‌آموزید باید باحواسِ جمع پول خرج کرد.

پس از آن درمیابید‌که رستوران رفتن زیاد یاانجام تفریحات گران قیمت برای شماکه قسط زیادی دارید چندان جالب نیست وبهتر است تعداد آنها راکم ویا، جایگزین‌های ارزان قیمتی برای آن‌ها پیداکنید. ‌باخوردن ساندویچ یاغذای حاضری ساده نیز می‌توان درکنار دوستان خوش گذراند! رفتن به‌رستوران‌های مشهور وگران دراین شرایط عاقلانه نیست.

4- درنظر گرفتن بودجه ماهیانه برای هزینه های خود

برای درآمد و هزینه های ثابت خود برنامه‌ریزی داشته‌باشید ومیزان هزینه‌های ماهانه خود را تخمین بزنید، برای آن بودجه درنظر بگیریدو تلاش‌کنید تابه‌میزانی که‌مشخص کرده اید پول خرج کنید. بجای یادداشت کردن مخارج برروی کاغذ ازیک نرم افزار استفاده کنیدتا درهرلحظه بدانید چه میزان هزینه کرده‌اید. بیشتر نرم افزارها قابلیت نمایش میزان هزینه‌ها تا همان لحظه رادارند ومی‌توان بدون زمان گذاشتن برای محاسبه میزان هزینه شده رامتوجه شد. علاوه برآن نرم افزارهایی مانند حسابخانه مانی قابلیتی دارند تا‌برای آنها بودجه تعریف‌کنید وهرلحظه میزان هزینه وبودجه درنظر گرفته شده رامقایسه وهشدار های لازم درمواقع زیاد شدن هزینه‌ها رابدهند.

5- بدانیم‌که چگونه پس انداز کنیم

اگر بتوانید 10 یا15 درصد درآمد ماهانه راکنار بگذارید، بسیار عالی خواهد شد. امااگر نمی‌توانید، دست‌کم 2.5 تا5 درصد ازدرآمد ماهانه خودرا پس انداز بکنید.با پس انداز ، درانتهای سال مبلغ قابل توجهی دراختیار خواهید داشت. کاملا واجب است تاهر ماه مبلغی هرچند ناچیزرا برای مواقع ضروری پس انداز نمایید. هیچ فردی ازآینده خبر ندارد. اینکه اززمان حال لذت ببریم کاملا درست است اماهمه زندگی به‌لحظه‌های کنونی محدود نمی‌شود، باید برای آینده نامعلوم خود پس انداز داشت.

6- حساب‌کردن تنها روی میزان درآمد خودمان

وقتی درآمد تان کم است، بایددر مورد تخصیص آن‌هابا دقت تصمیم بگیرید. چاره‌ای نیست یا،باید درآمد خودرا بیافزایید،ویالازم است حدوحدود مخارج رارعایت کرده، ازآن فراتر نروید. پس‌از کسرمبلغ قبض‌ها، اجاره ‌‌خانه، هزینه‌های ماشین، میزان باقی‌مانده رابه خورد و خوراک وخرید تخصیص، مابقی پول رابه‌ماه،هفته ویاحتی روز تقسیم کرده،برای هریک‌از اعضاء خانواده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بودجه درنظربگیرید. توجه داشته باشید خرید کردن، بصورت قسطی ویابرداشت از پس انداز شخصی درموارد غیرضروری چیزی‌جز بدهی ویا، افزایش صورتحساب ‌های بعدی و کاهش پس انداز به‌دنبال نخواهد داشت.

7- پایین آوردن هزینه‌های خوردوخوراک

سعی کنید کم‌تراز یک چهارم درآمد خودرابه خرید سوپرمارکت اختصاص‌‌دهید. قیمت‌ها راباهم مقایسه واز فروشگاه‌های معمولی‌تر استفاده کنید.  به‌طور موقت تابهتر شدن شرایط مالی ،ازرفتن‌به رستوران صرف‌نظر‌کرده، یامثلا برای تفریح کم هزینه‌تر، با اعضاء خانواده پیک‌نیک بروید.

8- به‌حداقل رساندن هزینه‌های سرگرمی

فعالیت‌های سرگرم‌کننده مانند رفتن‌ به، سینما و مراکز تفریحی راکه هزینه‌بر اس

حسابداری شخصی
حسابداری شخصی هزینه ها و در آمد

ت، می‌توان‌به زمان مناسب‌تر موکول کرد. زمانی‌که درآمد پایینی دارید، این‌ها چیزهایی نیستند،که حتما مجبوربه انجام آن‌باشید. می‌توانید دراین هزینه ها صرفه‌جویی کنید. مثلابا اجاره فیلم به‌راحتی سینما رابه‌خانه آورید.

9- پرداخت به‌موقع اقساط برای جلوگیری ازپرداخت جریمه

با مدیریت پول و حسابداری شخصی ،سعی کنیدهمه هزینه‌ها رادروقت‌و زمان تعیین شده پرداخت نماییدتا مجبوربه پرداخت دیرکرد یا جریمه نشوید. نرم افزاری همچون حسابخانه مانی روی کامپیوتر ویاگوشی تلفن همراه نصب کنید که‌تاریخ پرداخت قسط یااجاره خانه‌را یادآوری کند تااگربه هردلیلی آنرا فراموش کرده بودید،مجبوربه پرداخت دیرکرد نشوید.

10- افزایش ساعت کاری به‌منظورتسویه هرچه سریعتر اقساط

اگرروزی حتی‌یک ساعت اضافه کاری داشته‌باشید می‌توانید هرماه بیشترازمبلغ قسط راپرداخت کنیدتامدت زمان اقساط کوتاه شود.مثلا وام چهارساله را سه ساله تسویه کنید،و بعدازآن به‌راحتی بهترین پس انداز راداشته باشید. درجهت خلاصی‌از هیولای اقساط، بهتراست هرچه سریع تر آنهارا تسویه بنمایید. اگر چنین چیزی ممکن نیست، دست‌کم، وام دیگری‌به وام‌ها نیفزایید. اگرهرچه در می‌آورید را هزینه کنید، پس‌ازسال‌ها درمیابید بعدازاین همه سال کار کردن، آه دربساط ندارید!

درآخراگر درآمدتان کم‌تراز هزینه‌های لازم بوده وجوابگوی نیازهای ضروری شما نیست، به دنبال شغل دوم ویاپاره وقت بگردید.

پاسخ دهید