ثروتمندان پول می آفرینند

ثروتمندان پول می آفرینند

ثروتمندان پول می آفرینند همه از توانمندی و هوش برخوردار هستیم ولی آنچه دستان ما را می بندد، اندکی خود-ناباوری است. اقدام نکردن های ما ناشی از ناآگاهی مالی نیست، بیش تر از نداشتن اعتماد به نفس است. ثروتمندان پول می آفرینند، مسئله ای است که رابرت کیوساکی در کتاب پدر دارا و پدر ندار مطرح کرده است تیم راز ثروت شما را به خواندن این مسئله که ثروتمندان هوشمند چگونه با ابزار سرمایه گذاری پول می آفرینند را روشن تر می سازد.

ثروتمندان چگونه پول می آفرینند

دو عامل دانش مالی و دلیری در کار هم ضروری است.

چنانچه ترس غالب گردد، نبوغ سرخورده می شود. در زمینه کار کردن با پول؛ اغلب دست به عصا و در شرایط ایمن راه می روند. پرسش هایی از این دست را باید مطرح کرد:

چرا باید به پیشواز خطر بروند؟

چرا لازم است تا هوشمندی مالی خود را پرورش دهیم؟

چرا می توان سواد و آگاهی مالی به دست آورد؟

پاسخ این جاست: تا گزینه های بیشتری در راه پیروزی داشته باشیم.

بسیاری از مردم تنها یک راه را می دانند: سخت کار کردن، پس انداز، و وام گرفتن.

پول ابزار سرمایه گذاری است

چرا باید هوشـمندی مالی را افزایش دهید؟

رابرت کیوساکی معتقد است ثروتمندان با سرمایه گذاری هوشمند پول می آفرینند. زیرا می خواهید کسی شوید که سرنوشت خود را می آفرینـد. بـا هرچـه رخ دهـد روبه رو می شوید و آن را بهتر می کنید. گروه کوچکی می دانند که شانس آفریدنی است، همانگونه که پول آفریدنی است.

چنانچه بخواهید خوشبخت شده و پول بیافرینید به جای اینه به سخت کوشی بپردازید به سرمایه گذاری هوشمند نیاز دارید. اگر از آن دسته مردم هستید که در انتظار فـراهم آمـدن “فرصـت مناسـب” می نشینند، باید زمان زیادی انتظار بکشید. 

تنها دارایی نیرومندی که داریم مغزمان است. اگر آن را به درستی پرورش دهـیم، مـیتوانـد دنیـایی از ثروت را که یک آن به نظر میرسد، بیافریند.

از سوی دیگر مغزی کـه پـرورش نیابـد، مـیتوانـد آنچنـان تنگدستی فراهم آورد تا چند نسل در خانواده ادامه یابد.

همچنین بخوانید: نگرش ثروتمندان به پول

دو گونه سرمایه گذاری برای ثروتمندان وجود دارد

۱- گروه نخست که عمومیت بیشتری دارند، آنانی هستند که یک “بسته سرمایه گذاری” را میخرند.

از آغاز تا خرده فروشی، هر فعالیت، همچـون شـرکت دادوسـتد امـلاک و مسـتغلات، کـارگزاری بورس، یا برنامه ریزی مالی، میتواند صندوق سرمایه گذاری مشترک یا سهام و اوراق بهادار را هـم دربر گیرد. راه ساده، تمیز و آسان در سرمایه گذاری است.

مانند کسی که خواهـان خریـد یک رایانه است.

به فروشگاه می رود و دستگاه را کامل خریده از قفسه فروشگاه برمیدارد.

۲- گروه دوم آنانی هستند که سرمایه گذاری می آفرینند.

اینان بخش های یک سرمایه گـذاری را روی هم سوار میکنند.

همانند کسی که قطعات یک رایانه را جداگانه خریـداری مـیکنـد و دسـتگاه را می سازد. مانند موردی است که دستگاهی را همخوان با نیاز و خواست خـود بسـازیم. مـن سـوار کردن قطعات رایانه را نمیدانم، ولی میدانم که چگونه بخشهای یک فرصت را به هم گـرد آورم یا کسانی را میشناسم که میتوانند چنین کنند.

سرمایه گذاری ثروتمندان

سه مهارت بنیادین سرمایه گذاری ثروتمندان هوشمند که پول می آفرینند

۱- چگونه فرصت هایی را شناسایی کنم که دیگران ندیده اند؟

شما می توانید چیزی را با مغز خود ببینید که دیگران با چشم خود نمی بینند.

۲- چگونه پول تأمین کنیم؟ بسیاری از مردم تنها راه بانک را میشناسند. گروه دوم از سرمایه گـذاران که مورد نظر ما هستند باید راه های ویژه ای برای تأمین سرمایه بیابند.

۳- چگونه افراد هوشمند را سازمان دهیم؟ هوشمندان کسانی هستند که با افراد هوشمندتر از خـود کار میکنند، یا آنان را به استخدام درمی آورند.

هنگامی که نیاز به رایزنی دارید، هوشـمندانه بـه گزینش مشاور بپردازید. البته همکاری خطر دارد. به جای ترس و گریز از خطر، مـدیریت کـردن آن را بیاموزید.

همچنین بخوانید: فرمول ثروتمند شدن ثروتمندان

چکیده

تا اینجا دریافتیم که چگونه ثروتمندان پول می آفرینند اما باید به دو نکته توجه کرد.

دو عامل دانش مالی و دلیری برای اینه ثروتمندان پول را از طریق سرمایه گذاری بیافرینند ضروری است.

نباید ترسید وگرنه نبوغ سرخورده می شود.

خطر پذیری را باید آموخت.

دلیر باشند و اجازه دهند تا نبوغ آنها ترس را به قدرت و هوشمندی بدل کند.

این پند برای گروهی کارساز است و دیگران را تنها به هیجان وا می دارد.

پاسخ دهید