تفاوت های بین زن و مرد

تفاوت های بین زن و مرد

تفاوت های بین زن و مرد ، مرد و زن همان طور که از نظر ظاهرى با هم تفاوت دارند، از نظر روانى و شخصیتى و… نیز با هم تفاوت دارند که ما در این بخش از سایت راز ثروت به چند مورد آن اشاره مى کنیم

۱-از نظر علایق تحصیلى:

پسران بیشتر علاقه مند ریاضیات، علوم و تاریخند ولى دختران به زبان و هنر علاقه بیشترى دارند.

۲-تفاوت در حواس:

زنان در حس لامسه و شنوایى و بویایى قوى تر از مردانند و مردان در حس بینایى قوى ترند.

۳-احساس درد:

زنان به درد حساس ترند و تحمل کمترى نسبت به مردان دارند ولى ناراحتى هاى درازمدت را بهتر از مردان تحمل مى کنند.

۴- از نظر قدرت یادگیرى

مردان در منطق و علوم عقلى قوى ترند و زنان حافظه قوى ترى دارند.

۵- در علائق و سلیقه ها:

زنان علائق زیباشناختى، اجتماعى و مذهبى بیشترى دارند و مردان جنبه هاى سیاسى و تئورى قوى ترى دارند.

به طور مثال زنان به زیبایى ظاهرى خود و زیبایى منزل و زندگى خود اهمیت بیشترى از مردان مى دهند.

شلختگى براى مرد آن قدر عیب نیست که براى زن عیب است. همچنین در گرایش به مذهب و حتى مذهب نادرست مثل خرافات از مردان قوى ترند.

تفاوت های بین زن و مرد

۶- از نظر عاطفى:

زنان از عاطفه و محبت بیشترى نسبت به مردان برخوردارند، و دلسوزترند، به همین جهت رقابت کمترى با یکدیگر خصوصا با مردان دارند و زودتر تسلیم عشق مى شوند،

تشنه محبتند و راه نفوذ در آنان محبت به آنان است ولى مردان خشونت گراترند و در روابط حسابگرند و به سادگى به کسى دل نمى سپارند

و کمتر تسلیم عواطف اند بلکه بیشتر عقل گرا هستند هر چند در ظاهر اظهار علاقه کنند، پس در عشق زنان وفادارترند.

زن‌ از مرد عاطفی‌تر است‌ و با این‌ سرشت‌ به‌ دنیا می‌آید و زندگی‌ می‌کند و به‌ ارتباطهای‌ عاطفی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.

احساس‌ محبت‌ در دختران‌ بیش‌ از پسران‌ است. مرد بیشتر بر ارتباطهای‌ فعالیت‌ مدار توجّه‌ دارد و دنیای‌ بیرون‌ را هدف‌ قرار می‌دهد و انرژی‌ خود را صرف‌ تسلط‌ آن‌ می‌کند.

۷- از نظر رفتار جنسى:

مردان به محرک هاى بینایى و شنوایى حساس ترند ولى زنان به محرک هاى لمسى حساس ترند.

یعنى مرد با دیدن صحنه هاى جنسى و شنیدن صداى زن زودتر تحریک مى شود ولى زنان به این محرک ها کمتر حساسیت جنسى دارند.

تفاوت های بین زن و مرد

۸-شکل‌گیری‌ هویت‌:

شکل‌گیری‌ هویت‌ دختران‌ برای‌ استقلال‌ شخصی‌ نیست, بلکه‌ برای‌ صمیمیت‌ و مراقبت‌ از دیگران‌ نیز هست,

در حالی‌ که‌ هویت‌ پسران‌ از اساس‌ برای‌ استقلال‌ و رقابت‌ و فردیت‌ شکل‌ می‌گیرد.

۹- شخصیت‌:

شخصیت‌ از مجموعه‌ای‌ سرشت ها پدید می‌آید؛ حسادت، کنجکاوی، خیالبافی، اعتماد به‌ نفس‌ ،

عزت‌ نفس، مکانیسم‌های‌ دفاعی‌ و شیوه‌ زندگی‌ از عناصر سازنده‌ شخصیت‌ آدمی‌ است که میان‌ زن‌ و مرد تفاوتهایی‌ در این زمینه ها جلب‌ توجه‌ می‌کند.

به‌ عنوان‌ نمونه، زنان‌ از مردان‌ حسودتر و کنجکاوتر بوده و اعتماد به‌ نفس‌ کمتری‌ دارند. خیالبافی‌ و تخیلات‌ نیز در دو جنس‌ فرق‌ می‌کند.

۱۰- گرایش‌ معنوی‌:

گرایش‌ قلبی‌ به‌ دین‌ در میان‌ زنان‌ بیشتر از مردان‌ مشاهده‌ می‌شود؛ زیرا زن‌ مسائل‌ روحی‌ و معنوی‌ را با روان‌ خودسازگارتر می‌یابد.

۱۱-گرایش‌ به‌ مادیات‌:

براساس‌ تحقیقات‌ مردان‌ بیشتر از زنان‌ به‌ امور مادّی‌ ، اقتصادی‌ و مسائل‌ دنیوی، گرایش‌ دارند.

تفاوت های بین زن و مرد

۱۲- روحیه پذیرش و تسلیم

در زن بیشتر از مرد است و زنان با ایجاد ارتباط با دوستان بیشتر از مردان اهمیت مى دهند.

۱۳-رشد اخلاقی‌:

اندیشه‌ اخلاقی‌ زنان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ روابط‌ بین‌ فردی‌ توجه‌ دارد و با احساس‌ مسئولیت‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌ همراه‌ است‌ و جنبه‌ از خودگذشتگی‌ دارد.

برای‌ مردان‌ خودمختاری‌ و شایستگی‌ مبنای‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ است‌ و اخلاق‌ پسران‌ بیشتر بر مبنای‌ عدالت‌ شکل‌ می‌گیرد.

پسران‌ بیشتر از دختران‌ از سخنان‌ رکیک‌ لذّت‌ می‌برند و بیشتر از آنها از قوانین‌ اخلاقی‌ سر می‌پیچند. زنان‌ گرچه‌ احساسی‌ترند ولی‌ در مسائل‌ اخلاقی‌ سخت‌گیرترند.

۱۴-هیجان‌:

جنس‌ زن‌ هیجانی‌تر از جنس‌ مرد است، و کیفیت‌ هیجان‌ او نیز با مرد فرق‌ می‌کند.

۱۵- استرس‌ (فشار):

بر اساس‌ تحقیقات‌ ۱۵ درصد مردان‌ از فشار روانی‌ رنج‌ می‌برند، این‌ رقم‌ در مورد زنان‌ به‌ ۲۱ درصد می‌رسد،

از نظر واکنش‌ در برابر عوامل‌ فشارزا نیز بین‌ دو جنس‌ تفاوتهایی‌ مشاهده‌ می‌شود.

۱۶- پرخاشگری‌:

به‌ طور قطع‌ جنس‌ نر از ماده‌ پرخاشجوتر است و تا سالمندی‌ ستیزه‌جویی‌ در مرد بیشتر از زن‌ مشاهده‌ می‌شود. در فرهنگهای‌ متفاوت‌ این‌ ویژگی‌ را می‌توان‌ دید .

۱۷. وابستگی‌ و استقلال‌:

موضوع‌ وابستگی‌ زن‌ به‌ مرد و استقلال‌ خواهی‌ مرد، از نظر وضعیت‌ جسمانی‌ یک‌ امر طبیعی‌ است،

روان‌ زن‌ به‌ وابستگی‌ گرایش‌ دارد، از تنهایی‌ می‌ترسد، و در ارتباط‌ با دیگران‌ کارآمدتر می‌شود.

از آن‌ سوی‌ مرد استقلال‌ طلب‌ است و زمانی‌ که‌ نیازمندی‌ دیگران‌ را به‌ خود در یابد احساس‌ توانمندی‌ می‌کند.

تفاوت های بین زن و مرد

۱۸. عشق‌:

عشق‌ از زیباترین‌ مفاهیم‌ زندگی‌ است‌ و آن‌ را می‌توان‌ به‌ انواعی‌ تقسیم‌ کرد. برای‌ زنان‌ عشق‌ یک‌ ارزش‌ است.

در روابط‌ جنسی‌ آنان‌ به‌ آغوش‌ گرم‌ و آکنده‌ از محبت‌ نیاز دارند. پوست‌ آنان‌ از پوست‌ مرد ۱۰ بار حساس‌تر است‌ و با نوازش، نشاط‌ روانی‌ به‌ زن‌ دست‌ می‌دهد. در مرد عشق‌ با ارائه‌ محبت‌ نمود می‌یابد.

۱۹. درون‌گرایی‌ و برون‌ گرایی‌:

به‌طورکلی‌ مرد برون‌گرا و زن‌ درون‌گراست و این‌ ویژگی‌ از کودکی‌ در جنس‌ زن‌ وجود دارد.

برخی تفاوتهای روانشناسی دیگر مرد و زن

۱- مردان موقعیتها و اوضاع را بطور کلی درک میکنند و تفکر کلی و جـامع دارند در حالی که زنان موضعی می اندیشند و بروی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.

۲- مردان سازنده و خلاق می باشند. آنـهـا ریسک پذیـر بـوده و بـدنبال تجربه های جدید می باشند در حالی که زنان با ارزشترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بـعد انتقال می دهند.

۳- مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند در حالی که زنـان تـمـایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.

۴- ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایینتری از مردان می بـاشد. زنـان تـمایل دارند از خودشان انتقاد کنند در حالی که مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.

۵- مردان و زنان دارای معیارهای متفاتی برای رضایتمندی در زندگی می باشند. مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان به خانواده و فرزندان ارزش قائل میباشند.

تفاوت های بین زن و مرد

۶- مردان نیاز مبرمی دارند تـا بـه اهـدافشـان جـامـه عـمـل بـپـوشانـند اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار می دهند.

۷- مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیـز بـیشتر بـه سـلامتـی خود اهمیت میدهند.

۸- زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند.

۹- بر خلاف تصور عام مردان بیـشتر از زنـان حـرف زده و بیشـتر سـخنــان دیگران را قطع میکنند.

۱۰- مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده اما مردان بهتر میتـوانند این حس را پنهان سازند.

۱۱-در دنـیای مردان بسیاری از آنها هنوز چنـیـن میپندارنـد که پول درآوردن وظیفه آنها میباشد و خانه داری، آشپزی و نـگهداری از فـرزنـدان وظیـفه همـسرانـشان، خـواه شـاغل باشند و یا نباشند.

بنابراین زنـان مجبور هسـتند کـارهـای زیادی را انجام دهند که سبب ایجاد استرس فراوان در آنها می گردد.

در حـالی کـه مـردان روی مبـل لم داده و در حال تماشای تلویزیون و خوردن چیپس میباشند.

البته مردانی نـیـز وجـود دارند که تـمام کارهای خانه را انـجام مـی دهنـد امـا این کار را در عوض حرف شنوی و مطیع بودن زن هنگامی که آنها با دوستانشان بیرون میروند انجام میدهند.

تفاوت های بین زن و مرد

۱۲- بـیشتر اوقـات مـردان نـسبت بـه انـجام کارهای خانه برای همسرانشان تبعیض قائل می گردند.

آنها تصور میکنند که زنان در انجام کارهای عملی که بـا دسـت انجام میگیرد مهارت ندارند زیرا فاقد نیروی عضلانی کافی میباشند.

کاری را که آنها انجام میدهـند دو برابر بیشتر از حد معمول بطول می انجامد.

۱۳ زنان حساس تر از مردان میباشند. زنان هیجانات شدید تری در برابر مرگ، مصـیبتها و تغیر و تحولات از خود نشان میدهند.

آنـها مـعـمولا زمان بیشتری نسبت به مردان نیاز دارند تا زخمهای عاطفی خود را التیام بخشند.

۱۴- مردان منطقی تر از زنان میباشند. مردان در کنترل احساسات خود، دادن تـوضیـحات و استدلالهای منطقی و تسلی دادن زنان اندوهگین بهتر میباشند.

تفاوت های بین زن و مرد

۱۵- زنان کنجکاه تر از مردان میباشند. زنـان مـراقب همه چیز هستند: مـردم چه لباسی می پـوشند، کدام فروشگاه حراج کرده،

کـدام فـرد مشهور می خواهد طلاق بـگیـرد و یـا چه کسی دوست پسر جدید پیدا کرده است.

۱۶-مردان بی پرواتر و خشنتر از زنان میباشند. شـاید بـخاطر آن اسـت کـه عـضلانی تر و نیرومنتر هستند.

آنها ترجیح میدهند مشکلاتشان را با مشت و لگد حل کنند.

۱۷-زنان در بکار بستن لطافت و ملایمت و اشک ریختن برای آن که قـلب مردی را تسخیر کنند مهارت خاصی دارند.

هنگامی که زنی میگرید و غصه میخورد حتی دل سنگدلترین مرد را نیز به رحم می آورد.

۱۸- زنان نـیاز بیشتری به همدم و مراقبت کلی دارند. مردان نیز احتیاج به فضا و وقت آزاد دارنـد تا کارهایـی کـه دوسـت دارنـد را انـجـام دهنـد.

مـردان نـیاز دارنـد تا عادات و سبک زندگیشان حتی پس از ازدواج بدون تغییر باقی بماند.

۱۹- زنان صدای تیزتر و گوشخراشتری دارند که بعضی اوقات تکان دهنده میباشد خصوصا زمانی که آنها میخندند و یا در مورد چیزی گله و شکایت می کنند که برای برخی مردان تقریبا آزر دهنده است.

۲۰-زنان دوسـت دارند تـا مـردان از آنـها محافظت کنند مردان نیز دوست دارند تا از زنان مـحافظت کنند.

هر جـا کـه زنـان مـورد آزار و اذیـت قـرار بگیرند مردان فعالانه به کمک آنها خواهند شتافت.

۲۱- از مـردان انـتظار می رود در حضور زنان نجابت خود را به نمایش بگذارند. راه را برای زنان باز کنند،

صنـدلی را بـرای خـانـم بـعقـب بیـاورد تــا بنشیند و یا برای آنها نوشیدنی بریزند.

۲۲-مردان نسبت به شان و منزلت خود حساستر می بـاشـند زیـرا مـردان در قید و بند نـمـاد مردانگی هستنـد.

بـنـابرایـن از آنـکه شـان و مقام مردی آنها زیر سوال برود بسیار خشمگین خواهند شد.

تفاوت های بین زن و مرد

۲۳- مـردان در تـجربه کـردن اعــمال و ورزشهای مخاطره آمیز بی باک تـر و دلیـرتر از زنـان میباشند.

مردان به ورزشهای پرسرعت و پر تصادم علاقه مندند.

۲۴- زنان وابسته به شوهرانشان برای اداره زندگی کاملا قابل قبول مردم می باشد

اما شوهرانی که کار می کنند ولی بـرای غذا و پـول وابـسته به زنانشان می بـاشند سربار تلقی میگردند.

۲۵-بیشتر اوقات هنگامی که زنان با مردان بحث می کـنـند در کنار یکدیگر می ایستند

این گونه کسب پشتیبانی و حمایت کمتر در میان مردان مشاهده می گردد شاید بدین علت که مردان منطقی تر میباشند.

۲۶-هرگاه بحث و مشاجره ای میان زن و مرد صورت میگیرد کسی که باید تسلیم گردد

مـرد اسـت و کسی که بیشتر مورد همدردی و جانبداری از سوی دیگران قرار میگیرد زن میباشد.

پاسخ دهید