تخریب خلاق چیست؟ نقش و اهمیت تخریب خلاق(Creative Destruction)  

تخریب خلاق
تخریب خلاق چیست؟ نقش و اهمیت تخریب خلاق(Creative Destruction)

تخریب خلاق را در این مقاله با یک مقدمه و تعاریف مفهوم آن و نقش اهمیت  تخریب خلاق را مورد بحث قرار میدهیم

مقدمه

در حوزه کارآفرینی در یک اقتصاد مسئله خلاقیت و نوآوری اهمیت ویژه ای دارد. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که اساسا محرک و موتور اقتصادی هر کشور یا جامعه ای بحث کارآفرینی، اشتغال و تولید است که این سه مقوله نیز بدون استفاده از روش ها و ابزارهای خلاقیت و نوآوری نمی توانند پیشرفت داشته و توسعه یابند. حال در زمینه خلاقیت و نوآوری نیز مفاهیم، رویکردها و تکنیک های مختلفی وجود دارد و این دو ابزار کارآفرینی می توانند به اشکال و نمودهای مختلف و متعددی ظهور کنند. یکی از اشکال و نمودهای خلاقیت و نوآوری مفهومی به نام تخریب خلاق(Creative Destruction) است. تعریف و معنای این مفهوم تقریبا از واژگان آن که با هم در تضاد هستند مشخص است، اما ما در ادامه سعی داریم که مفهوم، نقش و اهمیت تخریب خلاق را توضیح و تشریح کنیم.

مفهوم تخریب خلاق

تعریف تخریب خلاق از دیدگاه شومپیتر

 

در تعریف شومپیتر تخریب خلاق فرایند سکون صنعتی(یک صنعت) که متعاقبا ساختار اقتصادی را از درون متحول کرده و متعاقبا ساختار قدیمی را تخریب کرده و در نهایت یک ساختار جدید ایجاد می کند. این تعریف از تخریب خلاق را می توان به زبان ساده اینطور بیان کرد که خلاقیتی که مخرب است یک صنعت(یا در برخی مواقع کل یک اقتصاد) را از درون تخریب کرده و با خلاقیت و نوآوری جدید یک ساختار صنعتی/اقتصادی جدید ایجاد می کند.

مفهوم تخریب خلاق با چرخه های کسب و کار یا چرخه های یک صنعت نیز ارتباط می یابد. بدین معنا که هر صنعت یا کسب و کاری یک دوره یا چرخه دارد که بواسطه یک خلاقیت و نوآوری می تواند تخریب شود و یک صنعت یا کسب و کار کاملا جدید شکل بگیرد. البته میزان این تخریب یا تحول متفاوت است و بسته به نوع نوآوری دارد.

تخریب خلاق
تخریب خلاق
خواستگاه مفهوم تخریب خلاق به دیدگاه های کاپیتالیستی

در خواستگاه مفهوم تخریب خلاق به دیدگاه های کاپیتالیستی(Capitalism) و این نگاه که در یک اقتصاد کاپیتالیستی رشد اقتصادی پایدار نیازمند یک نیروی متحول کننده است، بر می گردد. در این نگاه یک اقتصاد بدون وجود رویه ها یا افرادی که بتوانند با خلاقیت و نوآوری نیازهای جامعه را برآورده کنند، رشد و توسعه ندارد و در سکون و رکود به سر می برد.

این کار توسط افرادی به نام کارآفرین – برای آشنایی با مفهوم کارآفرینی و کارآفرین به مقاله کارآفرینی چیست؟ رجوع کنید- صورت می پذیرد. در واقع این کارآفرینان هستند که با تخریب خلاق– که البته می تواند منجر به تخریب یک صنعت، یک بنگاه و حتی بیکار شدن نیروی کار گردد- محصول/خدمت/فرایندی نو را وارد یک اقتصاد کرده و منجر به توسعه آن اقتصاد می شوند.

در واقع در یک جامعه و یک اقتصاد، کارآفرینان با نوآوری و تخریب خلاقی که انجام می دهند سبب می شوند که محصولات و خدمات جدیدی و بدیعی وارد بازار شود که به نیازهای آن جامعه را بهتر برآورده می سازند، حتی اگر این نوآوری و تخریب خلاق منجر به صدماتی به برخی از بنگاه ها یا صنایع شود. البته باید توجه داشت که هر نوآوری خود یک چرخه و دوره دارد و می تواند با یک تخریب خلاق/نوآوری دیگر از دور خارج گردد.

پاسخ دهید