بالابردن بهروری نیروهای کاری

بالابردن بهروری نیروهای کاری

بالابردن بهروری نیروهای کاری ،یکی از عوامل موثر در افزایش بهره وری، استخدام و حفظ کارکنانی است که بیشترین بازدهی را برای سازمان شما دارند. مدیران شرکت و مدیریت منابع انسانی بهتر است کارمندانی را که کارآمد، خلاق و دارای قدرت یادگیری بالایی هستند، استخدام کنند. بعد از آن با مدیریت و رهبری صحیح، برنامه ریزی استراتژیک، تعیین اهداف کسب وکار و برقراری رضایت شغلی به افزایش بهره وری کارکنان در سازمان بپردازید.

یکردها

بالابردن بهروری نیروهای کاری

قبل از پرداختن به رویکردهای افزایش بهره وری و انـــدازه گیری شاخصهای آن، علی رغم اینکه امروزه کمتر کسی است که واژه بهره وری را نشنیده و درباره آن نوشته هایی چند نخوانده باشد، بهتر است ابتدا به تعریف آن از دیدگاههای مختلف پـــرداخته سپس به اندازه گیری شاخصهای بهره وری و رویکردهای افزایش آن بپردازیم.

بهره وری (PRODUCTIVITY) در لغت به معنی قــدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کاررفته و در ادبیات فارسی به بهره وری، با فایده بودن و سود برندگی معنی شده است.

دررابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است.

– استیگل در تعریف بهره وری می گوید:

نسبت میان بازده و مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین است.

– ماندلا بهره وری را چنین تعریف کرده است:

بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده وبه کار می رود.

بنابراین

، اگر ما در هر موردی نسبت خروجی به ورودی را محاسبه کنیم، درواقع میزان بهره وری را برای آن موضوع به دست آورده ایم که جهت بررسی آن می توانیم به شاخصهای مهمی که در این زمینه در سطح جهانی از سوی شرکتهای مهم و پیشرفته به کار رفته است اتکا کنیم. البته بهتر است بجای برگزیدن بهترین شاخص یک الگو (BENCHMARK) برای شرکت خود برگزینیم و جهت دستیابی به آن حرکت کنیم.

در اینجا بد نیست به تعریفی در این زمینه که از سوی سازمان بین المللی کار (ILO) به کار رفته است بپردازیم: بهره وری عبارت از رابطه بین ستــاده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده های به کاررفته مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و غیره به منظور تولید آن ستاده است.

گــــرچه تعاریف عمومی

زیادی برای بهره وری وجود دارد ولی به منظور قابلیت اجرایی کردن آن، تعریف بهره وری می بایست هماهنگ و سازگار با نیازهای ویژه و معین سازمان باشد تا بتواند محیطی بهره ور جو با کارکنانی مشوق برای اجرای بهره وری ایجاد کند و اگر مکانیسمی مناسب برای مشارکت کلیه کارکنــــان تدوین و به کار گرفته شود می توان گفت قدمهــــای موثری در ایجاد بهره وری برداشته شده است. ولی تداوم و افزایش مستمر آن، مستلزم مواردی چند نظیر تسهیم منافع حاصل از بهره وری بین کارکنان، اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد یک ساختار سازمانی منــــاسب برای بالفعل درآوردن برنامه های افزایش بهره وری، توسعه و بهسازی نیروی انسانی متناسب با ساختار سازمــانی ایجاد شده و توسعه و نوسازی فناوری های موجود است.

تجربه نشان داده است

که سازمانهای گوناگون به منظور افزایش بهره وری خود، روشهای متفاوتی را به کار گرفته اند. بنابراین، به کارگیری الگوی خاصی از روشهای بهره وری بدون درنظر گرفتن شرایط حاکم، شاید مفید فایده واقع نیفتد. از این رو، ضروری است ابتدا شناخت کاملی از وضعیت موجود شرکت به دست آورده سپس شروع به بررسی راههای افزایش بهره وری کرد. البته باید گفت اگر چه هرکشوری باید متناسب با سنن ملی، فرهنگ و آداب و رسوم خود به بهبود بهره وری بپردازد، لکن بهره وری اکنون دیگر فقط یک مسئله ملی و داخلی نیست بلکه یک موضوع جهانی است و در جهان امروز سازمانهایی به حیات خود ادامه خواهند داد که بهره ورتر تولید می کنند.

ولی به طور کلی می تـــوان گفت راههای افزایش بهره وری در شرکتهای مختلف متفاوت است که در زیـــــــر به برخی از رویکردهای آن می پردازیم.

کاهش ضایعات

بالابردن بهروری نیروهای کاری

یکی از راههای افزایش بهره وری کاهش ضایعات است.

ضایعات و افزایش روزافزون آن، یکی از پدیده های تولید انبوه است که کشورهای صنعتی ازجمله اروپاییان در جستجوی یافتن راههایی برای جلوگیری و قطع این جریان هستند. کاهش ضایعات یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی بشری است که از هزاران سال قبل بدون آنکه آگاهی از مفهوم آن داشته باشند به کار می بستند. به عنوان مثال انسان وقتی با کم آبی روبرو می شد از مصرف غیرضروری آن خودداری می کرد، زارعان اگر زمین کمتری برای کشت دارند تلاش بیشتری برای بهره بــــــرداری از تمامی آن به خرج می دهند. و دهها مثال از اینگونه زندگی اجتماعی بشری همه و همه حکایت از ضایعات دارند. موضوع قطع جریان ضایعات و یا کاهش آن و همچنین دورسازی ضایعات اجتناب ناپذیر، به دلیل حجم بالای منابع تولیدی تلف شده و خسارت محیطی بالقوه از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهمیت کاهش ضایعات

بالابردن بهروری نیروهای کاری

در اقتصاد ملی به قدری است که بسیاری از رسانه های کشوری گاه و بی گاه به بیان مطالبی ازضایعات منابع کشوری پرداخته و اهمیت آن را به مردم گوشزد می کنند. با کـــاهش ضایعات و درنتیجه کاهش هزینه ها، سود بیشتری عاید شرکت می شود که بخشی از آن نیز به عنوان بهره وری به کارگران و کارکنــان پرداخته می شود. درنتیجه آنها نیز می توانند با داشتن درآمد بیشتر زندگی بهتری را برای خود وخانواده خود و درنتیجه افراد جامعه فراهم آورند. از این رو، تولید بهتر و با ضایعات کمتر علاوه بر آنکه سطح زندگی کارگران را بهبود می بخشد موجب شکوفایی اقتصاد مملکت نیز می گردد.

اگر این اصل را که برای کاهش ضایعات

باید برنامه ای مناسب و کارآمد داشته باشیم، قبول کنیم، تهیه یک برنامه جامع اجرایی برای هماهنگ ساختن اقدامات و تلاشهای همه بخشهـــا و واحدهای سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیراست. این برنامه موجب هدایت تلاشهای سازمان درجهت تامین نیازها و ابزارهای کاهش ضایعات می گردد. کاهش ضایعات موجب کاهش تنشهای موجود در سازمان و ایجاد فضایی سرشار از اعتماد و اطمینان در بین کارکنان می گردد که آنها را به همکاری هرچه بیشتر با یکدیگر تشویق می کند. حال که کاهش ضایعات را به عنوان یکی از راههـــای افزایش بهره وری بررسی کردیم، می پردازیم به چگونگی کاهش ضایعات در شرکتها.

کلیه کارکنان باید ضمن استفاده

از تواناییهای شخصی خود، با تشکل در گروههای کاری، نظرات و پیشنهـــادات سازنده ای را در ارتبـــاط با کاهش ضایعات و افزایش بهره وری ارائه کنند. در این رابطـــه می توان به ایجاد و اجرای نظام پیشنهادات و تشکیل گروههای کوچک کاری، نظیر گروههای کنترل کیفــی، گروه کاهش ضایعات، گروه افزایش بهره وری و گروههای حل مشکل که متناسب با شرایط خاص سازمان باشد اشاره کرد. در کارهای گروهی علاوه بر غنای نظریات و عقاید ایجاد شده با تعامل گروهی، احتمال زیادی وجود دارد که تصمیمات گروه به عمل منجر شود. زیرا این اعضای گروه بوده اند که راهبردهــــای موردنظر را ایجاد و تصویب کرده اند. هرچه گروهها موثرتر و تعدادشان بیشتـــــر باشد، کار با کارآیی بیشتری انجام می شود، چون افراد بیشتری برای سرنوشت خود مسئولیت تقبل کرده اند.

در کارگروهی سازمان در مواجهه

با چالش در رقابت، از تعدد عقاید و نظریات بهره می برد و تک تک اعضای گروه نصیب بیشتری از آن می برند. اینکه عقاید و نظریات افراد را دیگر اعضای گروه می شنوند و مــی پذیرند، اعتماد به نفس آنان را تقویت می کند. مهمتر از همه، فرد از تنهایی خود خارج می شود. یکی دیگر از راههای کاهش ضایعات نوسازی و توسعه فناوری است. هرگونه توسعه تکنولوژیک مستلزم افزایش مهارت کارکنان است که می بایست به همراه سایر زمینه های موردنیاز مربوط به تغییرات تکنولوژیک به مورداجرا درآید. فناوری های جدید بر روی ساختار سازمانی، مهارتها، روابط کارکنان و مشاغل تاثیر خواهدگذاشت. لذا کلیه موارد فوق و سایر زمینه های مرتبط با آنها می بایست موردتجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و اصلاحات یا تغییرات لازم جهت استفاده بهینه از آنها داده شود.

ایجاد تعهد در کارکنان

بالابردن بهروری نیروهای کاری

یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است.

او می تواند با انجام به موقع کارهــا و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهره وری موثر باشد. لذا سعی کنید کارمندان متعهــدی برای سازمان تربیت کنید. مدیران می توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش، آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند. تا زمانی که نیازهای روحی و روانی کارکنان برآورده نشود هرگز به طور کامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند کرد.

تنها متعهد ساختن کارکنان

به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره حفظ کرد.

یکی ازموثرترین راههای حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنها درسازمان، غنی سازی شغل و افزایش انگیزه در آنان است. قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان انگیزه ای است در حفظ تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی در آنان. استفاده از محرکهای مالی نظیر افزایش حقوق (مزایا)، پرداختهای موردی تشویقی و غیره برای عملکردهای استثنایی و دارای بهره وری بالای کارکنان از لحاظ حفظ تعهد کارکنان حائزاهمیت است. لازم به توضیح است که هرگز ارزش و تاثیر عمیق استفاده از اصطلاحات ساده متشکرم، دستتان درد نکندو… در مقابل انجام کارهای ساده را دست کم نگیرید زیرا این کارها سبب ایجاد تعهد در کارکنـــــان و به دنبال آن افزایش فعالیت و بهره وری در آنها می گردد.

توجه به کارکنان

بالابردن بهروری نیروهای کاری

تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود می تواند موفق باشد.

از این رو سازمانهای نیک اندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری کارکنان خود توجه خاصی می کنند و این الگوی رفتاری در مدیران سازمانها، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن نیز افزایش بهره وری است.

دادن مشــــاغل جدید یا بهتر به افراد نشان دهنده آن است که شما برای موفقیتهای آنان ارزش قائل هستید. این کار شما آنها را به کسب موفقیتهای بیشتر تشویق می کند. یکی از روشهای ساده و اثربخش برای ارتقای کارکنان با توجه به دو سوال مهم زیر اعمال می شود: اول آنکه آیا آنها توانایی لازم برای انجام کار را دارند؟ دوم اینکه آیا آنها انگیزه لازم برای انجام کار را دارند؟ تنها کارمندی که هم از انگیزه و هم از توانایی لازم برخوردار باشد می تواند بهره وری شرکت را افزایش دهد. ولی اگر فردی بدون استحقاق لازم ارتقاءیافته باشد علاوه بر اینکه باعث رنجش خاطر و نارضایتی سایر کارکنان شایسته تر می شود، خود نیز احساس ناامنی کرده و دائماً در دلهره به سر خواهد برد که همه این موارد باعث فعالیت کمتر و کاهش بهره وری خواهدشد.

بعضی از مدیران نیازهای تولید

را به سایر نیازهای سازمانی مقدم می شمارند و برعکس عـــده ای دیگر به افراد بیش از تولید اهمیت می دهند. هر دو سبک مذکور اشتباه است. تغییر یا به کارگیری شیوه ای جدید زمانی اثربخش خواهدبود که هر دو گروه به یک اندازه موردتوجه قرار گیرند. توجه به کارکنان به عنوان انسان و ابراز علاقه نسبت به رفاه، سلامتی، امیال و آرزوهای آنان، موجب عملکـــرد بهتر آنها شده و سبب می شود که بهره وری افزایش یابداستفاده از استعدادها

تشخیص و استفاده از استعدادهای فردی افراد یکی از سازنده ترین و ارضاکننده ترین کارهای یک مدیر است. که می تواند به شکل ابزاری قوی در راه افزایش بهره وری به کارگرفته شود. در سازمانها بویژه سازمانهای بزرگ، اغلب اوقات استعدادهای فردی به طور کامل موردبهره برداری کامل قرار نمی گیرند و گاهی اوقات کاملاً ناشناخته باقی می مانند. یعنی استعدادهای بالقوه در راستای افزایش بهره وری به کارگرفته نمی شوند که خود یک نوع فرصت از دست رفته افزایش بهره وری محسوب می شود. بنابراین، لازم است مدیران سعی کنند توانمندیهایی را که به طورکامل مورداستفاده قرار نگرفته اند کشف و راههای بهتری برای استفاده بیشتر از آنها در راستای افزایش بهره وری پیدا کنند.

انگیزه

بالابردن بهروری نیروهای کاری

مسلماً پول تنها عامل انگیزش افراد نیست.

اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد باعث از بین رفتن انگیزه آنها می شود. درنتیجه پاداش مالی همچنان به صورت یک انگیزش قوی برای آنها باقی می ماند. از این رو، سعی کنید از پاداشهای تشویقی به عنوان راهی برای سهیم کـــــردن کارکنان در موفقیتهای سازمان و بهره وری حاصل از آن استفاده کنید نه به عنوان عامل ایجاد انگیزه. به عبارتی برای کارکنان تفهیم شود در بهـــــره وری کاری که انجام می دهند سهیم اند. بزرگترین ایجاد عامل انگیزه در افراد این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند. و این همان سهیم کردن کارگران در بهره وری حاصل از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهره وری می گردد. ازطرفی پاداشهای پرداختی یا سهیم کردن کارگران در بهره وری کارشان باید عادلانه باشد، در غیراین صورت ممکن است نتیجه عکس بدهد.

به عبارتی ساده باید گفت

بالابردن بهروری نیروهای کاری

ثمرات و مزایای حاصل از بهره وری باید به طور عادلانه بین مدیریت و کارگران تقسیم شود. بهره وری بسیار بالای افراد بیش از پرداختهای اضافی به آنها ارزش دارد. ولی همه افراد پاداش عادلانه را دوست دارند. افراد مایلند پاداشی که دریافت می کنند متناسب با تلاش آنها باشد. در این صورت آنها تعهد بیشتری نسبت به شیوه های جدید کار از خود نشان خواهند داد. درغیر این صورت، آنها در مقابل پرداختهای ناعادلانه و افکار شما مقاومت نشان خواهند داد و ممکن است این مقاومت به صورت منفعل بوده و موجب کاهش بهره وری گردد. اگر بـــه افراد احتیاج داشته باشید ولی نمی توانید آنها را پیدا کنید، اگر آنها در جلسات حضور پیدا نمی کنند و در صورت حاضر بودن در بحثها مشارکت نمی کنند،

اگر از انتقال اطلاعات خودداری می کنند

اگر پیغامها را به تأخیر می اندازند یا آنها را بلوکه می کنند، یا چنانچــــه به ظاهر از ایده های شما حمایت می کنند ولی درعمل جلو آن را می گیرند، در آن صورت باید نسبت به وجود مقاومت منفعل ظنین باشید. با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان و رضایتمندی بیشتر آنها از کارشان، عملکردشان را ارزیابی کنید. بنابراین، به قدردانی از موفقیتهای افراد و مهارتهای منحصر به فرد آنان اهمیت بدهید و آنها را درخصوص شیوه های بهبود عملکـــــردشان در راستای افزایش بهره وری راهنمایی کنید. به جای انتقاد بیش از حد و مقصر قلمدادکردن افراد، سعی کنید به آنها پیشنهادهای سازنده بدهید زیرا در این صورت درجه پذیرش آنها بالارفته و موجب افزایش فعالیت درنتیجه افزایش بهــره وری می گردد.

توجه به تغییر

بالابردن بهروری نیروهای کاری

تغییر برای سازمانها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آنهاست.

بنابراین، می توان گفت جهت رشد سازمانها، تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد سازمانی باید با روند تغییرات سازگاری داشته باشند. این سازگاری می تواند ازطریق فراگیری مهارتهای جدید حاصل شود. در بسیاری از موارد ممکن است یادگیری تغییر، خود یک تغییر عمده محسوب شود، در این صورت یکی از بهترین روشهای ایجاد شیوه کار و تفکر جدید و سازگار، تشکیل یک «سازمان یادگیرنده» است.

سازمان یادگیرنده

سازمانی است که در آن شیوه تفکر تغییر – گرا برای همه افراد به یک عادت تبدیل می شود. به همین علت تغییر همواره در حال رخ دادن است و کلیه فرایندها و سیستم ها به طور طبیعی در معرض بازنگری مستمر قرار می گیرند. این نوع رویکرد، توسعه سازمان را تسهیل می کند و این اطمینان را به وجود می آورد که در مواقع اضطراری، سازمان آمادگی کامل برای مدیریت بحران را دارد.

اما برای اثربخش تر شدن تغییرات عمده،

لازم است این نوع تغییرات به همه افراد و همه موارد تسری داده شوند.

امروزه تغییر مهمترین عامل موثر در مدیریت کسب و کار موفق است.

سازمانها و افراد شاغل در آنها باید نگرش مثبتی نسبت به مسئله تغییر داشته باشند، تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ کنند. بی توجهی به یک روند درحال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد. تغییر برای سازمانها راهی برای رشد افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی است. درمورد افراد فرصتهای به وجود آمده در اثر تغییر، موجب غنی سازی زندگی شغلی و خصوصی آنها می شود. انسانها باید به نحوی خود را با تغییر هماهنگ کنند، چرا که در غیر این صورت بهره وری آنها کاهش یافته و توان رقابتی خود را از دست خواهند داد.

اندازه گیری بهره وری

برای بشر آگاهی از نتایج تلاشهایش یک نیاز ذاتی است و مدیران نیز باید بدانند سیستم سازمانی که آن را مدیریت می کنندچگونه عمل می کند. اندازه گیری بهره وری ابزاری موثر در تجزیه وتحلیل عملکرد شرکت بوده و ضمن آنکه مشخص می کند تلاشهای بهره وری تاچه حدی مفید بوده است، محلهای قابل بهبود را نیز نشان می دهد. اندازه گیری بهره وری زمانی موثر بوده و به بهبود سازمان کمک می کند که براساس یک سیستم صحیح و اصولی انجام گیــــــــرد. در غیراین صورت، یعنی از اندازه گیری های پراکنده و غیرسیستماتیک نمی توان انتظار بهبود مستمر داشت.

برای اندازه گیری درست بهره وری باید به نکات زیر توجه کرد:

بالابردن بهروری نیروهای کاری

۱ – مدیران و کارمندان باید سیستم بهره وری را درک کرده و به آن اعتماد داشته باشند؛

۲- اندازه گیری بهره وری باید تمام منابع و فعالیتهای کسب و کار را دربربگیرد؛

۳ – نتایج اندازه گیری باید منبع سود را مشخص کند.

مثلاً اینکه سود حاصل ناشی از بهره وری واقعی است یا تورم قیمتها؛

۴ – نتایج حاصل باید نشانه های روشنی برای تصمیمات مدیریت داشته باشد.

درهر موردی می توان براساس ورودی و خروجی آن سیستم، میزان بهره وری آن را اندازه گیری کرد. هدف از این اندازه گیری، مشخص کردن میزان استفاده از ورودیها یا منابع موردنیاز در تولید یک کالا یا ارائه خدمات است که با مقایسه آن با شاخصهای جهانی یا استاندارد، می توان استفاده از منابع را بهینه و موثر کرد که درواقع همان افزایش بهره وری است.

به طور کلی

نتایج بهره وری را می توان در سطح جزیی و کلی محاسبه کرد.

درصورتی که نسبت ستاده را با یکی از عوامل تولید محاسبه کنیم، آن را بهره وری جزیی و اگر این نسبت را برای کل عوامل تولید محاسبه کنیم، آنگــــاه بهره وری کلی را موردمطالعه قرار داده ایم.برای معنی دار بودن و تحلیل بهتر شاخصهای بهره وری لازم است این شاخصها براساس یک اطلاعات پایه برای همان ورودی و خروجیهای موردنظر برای دوره های مشخص مانند ماهانه، فصلی یا سالانه محاسبه و موردمقایسه قرار گیرند.

طول دوره ارزیابی تاحد زیادی به عوامل زیر بستگی دارد.

بالابردن بهروری نیروهای کاری

الف – سهولت دسترسی به اطلاعات؛

ب – ماهیت عملیات تولیدی؛

ج – اهداف مدیریت از ارزیابی بهره وری؛

د- تعداد شاخصهایی که باید تعیین شوند.

بـــه منظور محاسبه به موقع شاخصهای بهره وری لازم است سیستمی با اهداف زیر تدوین گردد:

۱ – ایجاد ساختار مناسب اطلاعاتی، جهت دسترسی به اطلاعات بهره وری در مقاطع زمانی مختلف؛

۲ – تعیین سیکل زمانی ارسال اطلاعات ازطرف واحدهای مختلف شرکت؛

۳ – تدوین رویه های اجرایی انجام فعالیتهای بهره وری.

اندازه گیری شاخصهای بهره وری جهت سنجش عملکرد شرکتها، می تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت در سطح سازمان باشد. به طورکلی هر سازمان برای اجرای برنامه های بهره وری از اندازه گیری بهره وری شروع می کند. شاخصهای به دست آمده از اندازه گیری را براساس یک مبنا که قبلاً توضیح آن داده شد ارزیــــابی کرده و براساس نتایج ارزیابی، برنامه های بهره وری را تنظیم می کند که با اجـــرای آن برنامه ها معمولاً بهره وری بهبود می یابد.

به منظور نهادینه کردن بهره وری و تبدیل آن به یک فرهنگ

حمایت بی چون و چرای مدیران ارشد و اتحادیه های کارگری (درصورت وجود) قبل از هر چیز امری لازم و ضروری است.

چرخه بهره وری

ادامه فعالیتهای اقتصادی شرکتها بدون اطلاع از وضعیت موجود آن، علی رغم صرف هزینه های هنگفت برای بهبود بهره وری اگر نه غیرممکن ولی مشکل بوده و همواره با بحرانهایی نظیر وجـــود ضایعات، افزایش دوباره کاریها و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی دست به گریبان خواهدبود. یکی از راههای رهایی از این معضل استفاده از چرخه بهره وری است. چرخه بهره وری فرایندی است که اندازه گیری و برنامه های بهره وری در هر سازمان بر اساس آن انجام می شود.

یک چرخه بهره وری شامل چهار مرحله زیر است که به شکل یک سیکل بسته عمل می کند.

اندازه گیری بهره وری؛

ارزیابی و تحلیل شاخصها؛

برنامه ریزی بهره وری؛

(بهبود بهره وری (انجام فعالیتهای بهبود.

با اجرای صحیح چرخه بهره وری همواره می توان وضع موجود شرکت را تحت کنترل قرار داده و درجهت بهبود آن کوشید.

۱۰ قدم تا افزایش بهره وری در تیم و سازمان

۱- با روشهای کلیدی کارایی را افزایش دهید

برای افزایش بهره وری ، اولین گام این است که نحوه عملکرد مشاغل سازمان خود را بررسی و ا

گر نیاز به تغییر روش در سازمان وجود دارد، نحوه تغییر روش را مشخص کنید.

لیست های کوتاه مدت و بلند مدت از کارها و اهداف تهیه کرده و با اولویت بندی کارها بهره وری را بهبود بخشید.

چه روشی بهتر از این وجود دارد که کارکنان هر روز اهداف مشخصی داشته باشند و به روز خود ساختار دهند؟

هر یک از کارکنان را ترغیب کنید که لیستی تهیه کنند و اطمینان حاصل کنید

که کارها را به درستی اولویت بندی کرده و انجام می دهند

و تمام روز بر سر کار خود می ماند و ببینید که نتیجه کار، کارآمدتر می شود.

۲- رهبری تیم را به خود کارکنان بسپارید

اگر به نیروهای خود افزایش مسئولیت دهید، رضایت شغلی آن ها بالاتر می رود و بهبود روحیه آنها را به همراه دارد. به کارمندان واجد شرایطی که سابقه موفقیت در زمینه های خاصی را دارند مسئولیت هایی را اتخاذ کنید و به آن ها اعتماد کنید.

اگر به کارکنان این فرصت را بدهید که مهارت و تجربه رهبری وداشتن نمایندگی را کسب کنند، به نفع شرکت خواهد بود وباعث می شود که احساس پیشرفت در حرفه خود را داشته باشند.

۳- حواس پرتی را کاهش دهید.

رسانه های اجتماعی و استفاده از تلفن همراه یک دلیل عمده برای کاهش بهره وری در حین کار می باشد ولی سخت گیری زیاد و حذف آن هم امکان پذیر نیست.

پس سعی کنید ضمن این که به کارمندان زمان تنفس می دهید، آن ها را متمرکز و درگیر کار نگه دارید.

پیشنهاد ما این است که کارمندان را تشویق کنید گوشی همراه خود را خاموش کنند اما به طور منظم هنگام استراحت آن را روشن کنند که با این کار زمان صرف شده در میز کارشان بیشتر خواهد بود.

۴- ابزار و تجهیزات مناسب فراهم کنید

تهیه ابزار و تجهیزات مناسب برای افزایش بهره وری کارکنان سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است تا وظایف خود را به صورت کارآمد و به موقع انجام دهند و بهره وری آن ها افزایش یابد.

مثلا هیچ چیز بدتر از زمان صرف شده برای انتظار چاپ کاغذ نیست، زیرا سازمان شما دستگاه چاپ سریع ندارد.

برنامه ها و تجهیزات جدید و با کیفیت بالا، تاثیر به سزایی بر روی نیروی کار و سرعت فعالیت آن ها دارد.

بالابردن بهروری نیروهای کاری

۵- دمای محیط کار تنظیم کنید

دمای محیط نیز بر روی روند کار و بهره وری نیروهای سازمان تاثیرگذار است.

محیط بیش از حد گرم و یا سرد باعث حواس پرتی کارکنان شده و نیروها زمان بیش تری را صرف تنظیم دمای وسایل گرمایش و سرمایش می کنند. اطمینان حاصل کنید که سیستم های تهویه هوا در زمان کار تنظیم هستند.

۶- اهداف سازمانی را تعیین کنید.

یک مشکل شایع برای اکثر مدیران سازمان این است که درک درستی از این که کارمندانشان عملکرد بالایی دارند

یا خیر ندارند.

آنها اهداف مصوب ملموسی را برای سازمانشان تدوین نکرده اند.

بهتر است بیش از هر چیز اهداف سازمانتان را تعیین و نقش هر فرد را در دستیابی

به این اهداف به دقت مشخص کنید تا افزایش بهره وری کارکنان در سازمان را مشاهده کنید.

بالابردن بهروری نیروهای کاری

۷- تشویق کنید، انگیزه ببخشید و پاداش دهید

اگر نیروهای شما کار مفیدی انجام می دهند، آن ها را تشویق نمایید و به بازخورد دهید.

انتقاد سازنده کنید.

فعالیت های تشویقی از جمله مرخصی تشویقی و یا صرف غذا در یک رستوران و …

را برای انجام کارهای مثبت و فراتر از وظیفه خود دریافت کنند.

ما با راهنمایی و مشاوره به شما کمک می کنیم جایگاه کارمندان خود را در سازمان بشناسید.

اگر یک کارمند موفقیتی نسبت به کارمندان دیگر کسب کرد آن را به بقیه نشان دهید

با انجام این کار نه تنها در آن شخص، بلکه در دیگران نیز ایجاد انگیزه می کنید.

هنگامی که به کارمندان خود انگیزه می دهید باعث می شود سخت تر و با لذت بیشتری کار کنند

و در عوض پاداش دریافت کنند و به این صورت باعث افزایش بهره وری در سازمان خود می شوید.

۸- برای خوشحالی کارکنانتان تلاش کنید

یک محیط کار با وجود استرس نتیجه خوشبینانه ای ندارد.

اگر کارکنان در محیطی استرس زا کار کنند و کارایی کمتری دارند و

این خود باعث غیبت بیشتر و عدم رضایت آن ها در محیط کار می شود.

سعی کنید نیروهای خود را خوشحال نگه دارید.

از کارمندان خود قدردانی کنید و به آن ها احترام بگذارید.

۹- برای بهبود مهارت های کارکنان برنامه ریزی کنید

پس از گزینش و استخدام در محل کار، آموزش بخش مهمی برای تضمین و افزایش بهره وری است.

آموزش هم برای مدیران و هم کارمندان مزایای فراوانی دارد.

کوچکترین این مزایا، یادگیری روش های جدیدتر و همچنین سریعتر برای انجام کارهاست

که مهارت های کارکنانتان را نیز در انجام آنها افزایش می دهد.

۱۰- در صورت امکان نیروی “کار از راه دور” جذب کنید

جذب نیرو برای کار از راه دور یک روش مناسب برای افزایش بهره وری کارکنان در سازمان شماست.

کارکنان از راه دور ساعات بیشتری را کار می کنند، کمتر مرخصی می گیرند

عملکرد بهتری دارند و به طور کلی بیشتر مشغول کار هستند.

در ضمن تمامی این موارد باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها برای شرکت شما می شود.

پاسخ دهید