ويژگي هاي بازار كار و اشتغال ايران

بازار كار و اشتغال ايران

ويژگي هاي بازار كار و اشتغال ايران

بازار كار و اشتغال ايران چگونه است و چه ویژگی های دارد که در مقاله زیر به شرح تفصیل آن می پردازیم.

 

1- توزيع جمعيت شاغل بر حسب بخشهاي عمده اقتصادي

 

كشورهاي توسعه يافته
كشاورزي 5%، صنعت 25% و خدمات 70%

در ايران: به عنوان كشور در حال توسعه
كشاورزي 25%، صنعت 22% و خدمات 53%

تنها 4 تا 6 درصد منابع مالي كشور به بخش خدمات اختصاص دارد.

2– تحولات جمعيت و بازار كار ايران:

 

افزايش نرخ رشد جمعيت فعال (تهديد يا فرصت)

جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال براي يك كشور موهبت است اگر بتوان با آموزش، از اميد و تخيل آنان و با اشتغال، از توان و تكاپوي آنان سود جست و آنان را در فرايند توليد به مثابه داده‌هاي كليدي چون سرمايه انساني و طلاي خاكستري- به جاي اكسير سياه نفت- تلقي كرد.

 

3- فرهنگ كار و فرصت هاي شغلي:

 

هم اكنون بخش اعظمي از فعاليتهاي خدماتي كه نياز به سرمايه گذاري چنداني ندارد، به دليل مشكلات فرهنگي از چرخه ارزش اجتماعي خارج شده‌اند. براي مثال فعاليتهاي خدماتي همچون كارهاي خانگي، توزيع نيازهاي خانوادگي و خدمات توريستي و غيره در كشور ما كارهايي بي ارزش تلقي مي‌شوند، در حالي كه مي‌توانند بسيار اشتغالزا باشند.
شايد مهمترين توجه دولت بايد به بررسي و بازسازي ارزش فعاليتهاي خدماتي متمركز شود.

 

4- فضاي كسب و كار و اشتغال دانش آموختگان
بازار كار و اشتغال ايران
بازار كار و اشتغال ايران

الف) اقتصاد بسته و دولتي كه طبيعتاً اين اقتصاد بسته و غير آزاد‌، رقابتي هم ندارد.

ب) در ایران شركتهاي دولتي و خصوصي گرفتار ضوابط دولتي هستند. بنابراين به دليل اينكه مقررات زياد نوعي از مداخله دولت در اقتصاد است، مي‌بايست تاحدودی مقررات زدايي صورت گيرد.

5- بهره وري و اشتغال:


ملاحظه درآمد بيشتر يك دانش آموخته دانشگاه در مقايسه با فارغ التحصيل دبيرستاني ممكن است ما را به اين نتيجه برساند كه مدرك دانشگاهي باعث كسب درآمد بيشتر وي شده است.
پاسخي كه سرمايه انساني بدين امر مي‌دهد آن است كه آموزش‌هاي دانشگاهي فرد را در فرايند توليد كالا و خدمات، مولد‌تر ساخته است و وي نسبت به قابليت‌هاي دروني خويش و فرصت‌هاي محيطي آگاه تر و هوشيارتر است. در نتيجه انتظار مي‌رود از زندگي خود بهره بيشتري بدست آورد.

6- تجارت الكترونيك و اشتغال:

 

فقدان تعريف و قوانين واضح در امر تجارت الكترونيك باعث مي‌شود كه افراد كمتر براي انجام سرمايه گذاري و كارهاي بازرگاني از طريق كامپيوتر تمايل نشان دهند. لذا توجه مسئولين به قانونمند كردن تجارت الكترونيك و شاخه‌هاي فرعي آن يعني بازاريابي الكترونيكي، باعث مي‌شود كه علاقمندان با اشتياق و تمايل بيشتري به سمت تجارت الكترونيك روي آورند.

 

7- بخش خصوصي و جذب دانش آموختگان:

 

يكي از دلايل عدم موفقيت بخش خصوصي در امر اقتصاد، جداي از ساير عوامل، فقر تخصص توليد كنندگان بخش خصوصي است، زيرا در ايران مالكان بخش خصوصي بيشتر صاحبان سرمايه بوده‌اند تا افراد متخصص. در حال حاضر فقط 3% دانش آموختگان دانشگاه‌ها د‌ر بخش خصوصي فعاليت دارند.

 

چه کسانی کارآفرين هستند؟(در دنيا)


سن: 25-45 بيشترين افراد مشغول کارآفرينی هستند
جنس: مردان دو برابر زنان
( در کشورهای در حال توسعه)

زنان بيش از مردان (در کشورهای توسعه يافته)

 

چه نوع کسب و کاری کارآفرينانه است؟

 

همه بخش های اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات در فعاليت های کارآفرينی نقش داشته اند

 

به طور معمول دو عامل اصلی و مهم در رواج تلاشهای کارآفرينانه در يک کشور نقش دارند:

1- وضعيت فعلی اقتصاد کلان

2- دوام هنجارهای فرهنگی/ اجتماعی و نهادهای ملی

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید