بازاریابی اجتماعی چیست

بازاریابی اجتماعی
بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی برای بار اولین بار در سال هاي ابتدایی دهه هفتاد توسط فیلیپ کاتلر مطرح شد.او به همراه جرالد زالتمن با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و بازاریابی تجاري و فنون تبلیغات این مبحث مهم را پایه گذاري کردند. انان پی بردند که می توان از اصول بازاریابی تجاري ،که براي فروش محصولات به مشتریان به کار میبرند ،بهره برد و از ان براي فروش ایده ها ،رفتارها ،نگرش ها و رفتارها به جامعه استفاده نمود(رضایی پندري و کشاورز محمدي، 1393 )

به تعبیري بازاریابی اجتماعی عبارت است از “طراحی، اجرا و کنترل برنامه ها براي نفوذ در پذیرش ایده هاي اجتماعی و ملاحظات مربوط به برنامه ریزي محصول، قیمت گذاري، ارتباطات، توزیع و تحقیقات بازاریابی (Gene et.al,2014).

مفهوم بازاریابی اجتماعی

این مفهوم آخرین و جدیدترین مفهومی است که در فلسفه هاي پنجگانه بازاریابی مطرح می شود. تعدادي ازاندیشمندان
و صاحبنظران دانش بازاریابی، عقیده دارند که تأکید مفهوم بازاریابی تنها بر تأمین نیازها و خواسته هاي مشتریان است و
سلامت اجتماعی و جامعه جایگاهی در این فلسفه ندارد .

آنها بر این باورند که مدیران سازما ن ها موظفنداهداف ومقاصد خود را گسترش دهند و ضمن آن تلاش کنند تا نیازها، خواست ه ها و منافع بازارهاي هدف خود را تعیین نمایند تا شرکتشان بتواند در مقایسه با شرکت هاي رقیب این نیازها و خواسته ها را به صورت کارآمدتر وکارآتر تأمین نماید . این اقدامات به نوبه خود موجب خواهد شد که رفاه و تندرستی مشتري و جامعه فراهم شود.

ماهیت بازاریابی اجتماعی

بسیاري از مدیران سازمانها , بازاریابی اجتماعی را به عنوان یکی از شاخه هاي دانش بازاریابی به شمار می آورند.آنها
براین عقیده اند که مبحث بازاریابی اجتماعی مانند مباحث دیگر بازاریابی نظیر رفتار مصرف کننده ,مدیریت توسعه
محصولات جدیدقیمت گذاري و فعالیت هاي ترفیعی و تشفیقی باید در حوزه بازاریابی تجاري مورد بررسی و مطالعه
قرارگیرد.

بنابراین از نقطه نظر آنها حوزه مستقلی تحت عنوان بازاریابی اجتماعی وجود خارجی ندارد . این استدلال و
نتیجه گیري شاید از آنجا ناشی می شود که بازاریابی اجتماعی کاربرد فنون بازاریابی اجتماعی براي تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی است و بازاریابی اجتماعی در درجه نخست اصول و مفروضات بازاریابی تجاري را می پذیرند و از دانش
و تجربه کافی در زمینه بازاریابی تجاري برخوردارند.

بازاریابی اجتماعی
ماهیت بازاریابی اجتماعی
تعاریف بازاریابی اجتماعی

با وجود این که اصطلاح بازاریابی اجتماعی براي اولین بار در سال 1971 توسط کاتلر و زالتمن مطرح شد، به گفته این
محققان پیشینه این مفهوم به قبل از آن و زمانی که کلیساها، موزه ها، موسسات خیریه و … به دنبال جلب مشتري بودند
باز میگردد.

در آن زمان دانشگاه یان در جستجوي بررسی امکان استفاده از تئوري ها و روش هاي بودند که از آن در ارائه
خدمات به مصرف کنندگان آسیب پذیر و فقیر و سلامت بهتر (استفاده از مشروبات الکلی، مواد مخدر، سیگار) و یا خرید
کارآمدتر بهتر و عاقلانه تر مصرف کنندگان استفاده کنند. این جنبش در حوزه سیاسی در سال 1962 زمانی که جان اف
, کندي بیانیه حقوق مصرفکنندگان را اعلام کرد، تقویت شد ( 2012(wilkie&Moore).

اگرچه کاتلر و زالتمن در دهه 1960 نیز مقالاتی در مورد کاربرد بازاریابی در مقولات اجتماعی نگارش کرده بودند اما
آنان نخستین بار در مقاله معروف 1971 خود به صورت زیر به تعریف بازاریابی اجتماعی پرداختند: بازاریابی اجتماعی
طراحی، اجرا و کنترل برنامههاي در نظر گرفته شده براي اثرگذاري بر قابلیت پذیرش ایدههاي اجتماعی است و شامل
ملاحظات برنامهریزي محصول، قیمتگذاري، ارتباطات، توزیع و تحقیقات بازاریابی است ( 1971(Kotler&Zaltman,).

 امیخته بازاریابی اجتماعی

آمیخته بازاریابی کانون توجه تمام تلاش هاي بازاریابی است. این آمیخته نماینده مجموعه متغیرهایی است که بازاریاب
می تواند به منظور اثرگذاري بر نگرش، دانش و رفتار بازار هدف آنها را کنترل نماید. علیرغم انتقادهایی که طی سالیان
متوجه 4 پی قدیمی بوده، همچنان مورد استفاده بوده است و به بازاریابی اجتماعی نیز منتقل شده است:

محصول) در مورد مفهوم محصول در بازاریابی اجتماعی اختلاف نظر وجود دارد، به طوري که بعضی رفتار مطلوب را به
اطلاعات یا تکنولوژيهاي حمایتی قابل لمس (مانند وسائل پیشگیري از بارداري) تمرکز دارند.

قیمت) در بازاریابی اجتماعی، قیمت در مقایسه با محصول، مقوله بیدردسرتري است. در غیاب هزینه مالی در قالب
چارچوبهاي بازاریابی اجتماعی، قیمت به صورت هزینههاي تغییر رفتار قابل تفسیر است.

توزیع) در بازاریابی تجاري متغیر توزیع یا مکان، عموماً به فرایند توزیع فیزیکی محصول یا محل مواجهه با خدمات
اطلاق میشود. در بازاریابی اجتماعی توزیع شامل قابلیت دسترسی و اماکن مرتبط با رفتار تحت نظر یا مداخلات با هدف
تغییر رفتار است.

تبلیغات) در این بعد از آمیخته بازاریابی حداکثر قرابت بین بازاریابی تجاري و بازاریابی اجتماعی وجود دارد تبلیغات در بازاریابی اجتماعی ابزار معرفی تغییر به مخاطبان هدف است.

 

پاسخ دهید