ارزش های موجود در فرهنگ کارآفرینی چیست

ارزش های موجود در فرهنگ کارآفرینی

ارزش های  موجود در فرهنگ کارآفرینی

ارزش های موجود در فرهنگ کارآفرینی را در این مقاله به شرح زیر بیان می کنیم.

1-كارآفريني فرهنگ درك تغيير و كشف فرصت:

استقبال از تغييرات
همگامي با تغييرات
درك فرصت‌هاي ناشي از تغييرات و بهره‌برداري از آن
ايجاد بستري مناسب در جهت ايجاد رهيافت نوين و كنار گذاشتن عملكرد‌هاي سنتي و رهيافت‌هاي قديمي
مهمترين باور اساسي نهفته در عميق ترين لايه‌هاي فرهنگ كارآفريني
نمي‌توان در امواج سهمگين تحولات جزيره‌اي كوچك و با ثبات ساخت و با قرار دادن حصار‌هاي به ظاهر مستحكم جامعه را از تبعات مثبت و منفي تحولات مصون نگه داشترهيافت مناسب در برابر هجوم فرهنگ هاي كشور هاي پيشرفته و ارزش هاي حاكم بر آن ايجاد سد عظيم در برابر آن نيست بلكه شناخت مسير و پي‌ريزي آب راه‌هاي مناسب بر سر راه آن كه بتوان به آن سمت و سويي مناسب داد.
شناخت تحولات آينده
پذيرش موجوديت آن
تشخيص فرصت‌هاي موجود در آنها و بهره‌برداري مناسب از آن

 

2-كارآفريني فرهنگ مشاركت:

 

 زمان كار گروهي است زمان تك ستاره‌ها گذشته است.
ايجاد تيم خوب: تيمي كه از تمام گرايشات تخصصي در آن موجود باشد.
ايجاد ساختار ساده و مختصر در سلسله مراتب شركت‌هاي كارآفريني(
SME‌) در مقابل سلسله مراتب گسترده در شركتهاي سنتي
فرهنگ شركتهاي سنتي تضمين امنيت شغلي در مقابل اطاعت  است، اما در شركت‌هاي كارآفريني فرايند‌هاي افقي حكم فرماست و روابط بر اساس مشاركت و درك متقابل است.
در تيم هاي كارآفريني موقعيت برد- برد مهم است، لذا در مواضع برابر با يكديگر مشاركت و همكاري دارند.

 

3  -كارآفريني فرهنگ خلاقيت:

 

بها دادن به نوآوري اصول اصلي كارآفريني
بدنبال ناشناخته‌ها رفتن- قدم زدن در راه‌هاي بكري كه كسي در آن نرفته است.
خلاقيت و ابتكار عمل تشويق مي‌شود، لذا در دراز مدت باعث شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌هاي انساني مي‌شود.
و در نهايت رشد فضايل اخلاقي در انسان را سبب مي‌شود.

 

4-كارآفريني فرهنگ استقلال طلبي و قبول مسئوليت است:


روحيه استقلال طلبي (روي پاي خود ايستادن)

قبول مسئوليت كار و اشتغال خود (حتي ديگران)

اعتقاد بر اينكه بر پايه توانايي و شايستگي و تفكر خود امرار معاش كردن (عدم روحيه كارمندي)

در شركت كوچك كارآفريني امنيت شغلي نتيجه خودگرداني،  خطر‌پذيري‌، مسئوليت‌پذيري و همچنين پاسخگو بودن در برابر منافع خود شركت و مشتري است‌، نه اطاعت

بدوش گرفتن مسئوليت تصميمات خود

 

5-كارآفريني فرهنگ مخاطره پذيري است:

 

در كارآفريني كارآفرينان و حاميان او همه ريسك پذيرند.
كارآفرينان نسبت به آينده خود (نسبت به موقعيت‌، شرايط و امكانات) براي رسيدن به موفقيت محتمل مبارزه مي‌كنند و خطر را مي‌پذيرند.

 


6-كارآفريني فرهنگ بسط عدالت در جامعه است:

 

انحصار و رانت در فرهنگ كارآفريني بي‌ معناست.
همه انسانها از فرصت‌هاي يكسان برخوردارند.

در اين جامعه سرمايه و زمين منشا توليد ثروت نيست
بلكه هوش‌، خلاقيت‌، تلاش و انسانهاي مصمم شانس
موفقيت دارند.

ارزش های موجود در فرهنگ کارآفرینی

7-كارآفريني فرهنگ بهبود مستمر:

 

در كارآفريني روند بهبود در كارها اعم از اخلاقي‌، اجتماعي و كاري تمامي ندارند.
امروز بهتر از ديروز و فردا بهتر از امروز

 

نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي:

پايه گذار و آغاز اعمال تغييرات ساختاري در فعاليت اقتصادي و اجتماعي
رشد اقتصادي و افزايش بازده (توليد سرمايه)
توليد محصولات و خدمات جديد جلب سرمايه گذاري در فعاليت كارآفرينانه جديد عامل كليدي: نوآوري

 

      استراتژی کارآفرينی


تعريف:
1- برگزيدن تصميمات عقلايی که بر اساس تکنيک های فکری خردمندانه باشد (اصول مدريت نوين)
2- تصميمات مبتنی بر شناخت فرصتها و منابع باشد.
3- چگونگی انجام کارهای صحيح وچگونگی اجرای صحيح روشهای تحت مديريت ريسک پذير و نوآور

عقلايی فکر کنيد، خردمندانه و زيرکانه عمل کنيد

مجموعه ای از شناختهای فردی که در قالب برنامه و هدايت به منظور تبديل فرصتها به ارزشها که بدنبال آن منافع فردی، جمعی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.
هنر يافتن روشهای صحيح و اجرای به موقع تبديل منابع به ارزش که با ضمانت رشد و انعطاف پذيری در سناريوهای مختلف اقتصادی و اجتماعی همراه بوده و از رقابت، فرصت را به دنبال خواهد داشت.   پيتر دراکر

 

پاسخ دهید