سازمان هاي پولي و مالي،پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي

پیمانهای اقتصادی،تجاری منطقه ای

      سازمان هاي پولي و مالي،پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي پيمان هاي اقتصادي،تجاري،منطقه اي بین المللی و سازمان های اقتصادی منطقه ای رهاورد قرن معاصر به ویژه سالهای پس از جنگ جهانی دوم است پس از جنگ جهانی دوم اکثرکشورهای جهان خواستند از طریق ایجاد سازمانها وتشکیلات مناسب بتوانند پارهای از مشکلات اجتماعی اقتصادی و […]