رمز و رازهای تبلیغات موفق در بین رقبا

تبلیغات موفق بین رقبا

رمز و رازهای تبلیغات موفق در بین رقبا تبلیغات موفق در بین رقبا و یا تبلیغ تلاشی است جهت بر قراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش قبلی افراد که بیانگر رفتار آینده آنها است. کاربرد تبلیغات از آن جهت است که بتواند اطلاعات بازرگانی را به مشتریان موجود یا بالقوه منتقل کند. […]