تفاوت ثروتمندان و فقرا در کار کردن

تفاوت ثروتمندان و فقرا

تفاوت ثروتمندان و فقرا در کار کردن تفاوت ثروتمندان و فقرا در این است که ثروتمندان یک بار کار می کنند تا یک عمر بخورند و فقرا یک بار می خورند تا یک عمر کار کنند. اگر زندگی ثروتمندان را به طور دقیق و حساب شده مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که تمام تلاش آنها […]