چگونه یک تجارت موفق داشته باشیم

تجارت موفق

 یک تجارت موفق   یک تاجر موفق  که تجارت موفق دارد باید ویژگی‌های زیادی داشته باشه اما مهمترین نکته این است که در درجه اول از اصول تجارت و کسب کار آگاه باشد؛حداقل آگاهی از اصول اقتصاد، حسابداری، بازاریابی، مدیریت و حقوق داشته باشد. فرد باید در زمینه کاری و تجارت هم وارد باشد؛ فرضا […]