10 قانون موفقیت که یادتان رفته

10قانون موفقیت

10 قانون موفقیت که یادتان رفته 10 قانون موفقیت که یادتان رفته را  دکتر چری اسکات در سال 1998  در کتابی با عنوان زندگی یک بازی است و این قوانینش توانست در طی چند ماه در صدر جدول به عنوان پرفروش ترین کتاب ها در انظار عمومی باقی بماند. این کتاب که حاصل تجربیات چندین دهه ی […]