۷ دلیلی که معدل‌پایین‌ها موفق‌ترین آدم‌های دنیا می‌شوند

دلایلی که معدل پایین ها موفق ترین آدم ها می شوند

۷ دلیلی که معدل‌پایین‌ها موفق‌ترین آدم‌های دنیا می‌شوند دلایلی که معدل پایین ها موفق ترین آدم ها میشوند  دلایلی که معدل پایین ها موفق ترین آدم ها مشوندما متاسفانه واقعیت طور دیگری‌ است. با اینکه بیشتر موقعیت‌های شغلی به مدرک نیاز دارند، اما معمولا کسی با نمره‌های شما کاری ندارد. وقتی که فارغ‌التحصیل می‌شوید، تنها […]