۵ قانون در زندگی مشترک

۵ قانون در زندگی مشترک

۵ قانون در زندگی مشترک ،مهم نیست چند سال است یکدیگر را می‌شناسید، چند سال است که ازدواج کرده‌اید یا چقدر با هم تفاهم دارید، هرگز هیچ از یک از شما مانند سابق باقی نخواهد ماند. و بحث‌های دوطرفه اغلب آنچنان که انتظار می‌رود پیش نخواهد رفت. دکتر ساتسی لی شنل می‌گوید همه ما انتخاب‌های […]