چرا انسان های ضعیف بهانه می آورند

انسان های ضعیف و قوی

چرا انسان های ضعیف بهانه می آورند بدون شک در کارها و اهداف و افکار انسان های ضعیف و قوی تفاوت هایی وجود دارد، همین تفاوت ها سبب موفق شدن و پیشرفت انسان قوی و شکست خوردن و پسرفت انسان ضعیف می شود. ما در این مقاله می خواهیم به اینکه افراد ضعیف چه ویژگی […]