اهمیت وجود رهبر برای موفقیت در کسب و کارها

اهمیت رهبر در سازمان

اهمیت وجود رهبر برای موفقیت در کسب و کارها هر جامعه ای به رهبری نیاز دارد، از قبیل خانه، مجامع خصوصی و عمومی، ارگان های دولتی و … ما اکنون بیش تر از هر زمان دیگری مخصوصا برای رفتن به آینده به رهبری نیاز داریم. ما برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار و […]

اصول راه اندازی کسب و کار

اصول راه اندازی کسب و کار

اصول راه اندازی کسب و کار کسب و کار همانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فرایند تدریجی آموخته شود . بدین منظور باید فرهنگی در جامعه بوجود بیاید که افراد علاوه بر داشتن مهارتهای اصلی مهارتهای کسب و کار نیز داشته باشند. اولین قانون موفقیت در کسب و کار، تمرکز روی چیزی […]