درخواست افزایش حقوق

درخواست افزایش حقوق

درخواست افزایش حقوق ،زمانیکه به این نتیجه برسید که لیاقت افزایش حقوق را دارید، می‌توانید این درخواست را به‌ صورت شفاهی یا کتبی با مدیر خود در میان بگذارید. البته روش درخواست شفاهی و آماده‌سازی نامه درخواست افزایش حقوق، تکنیک‌هایی دارد تا زودتر به نتیجه برسید. در ادامه در سایت راز ثروت ۲۰ تکنیک درخواست […]