عاشق که میشوی

عاشق که میشوی

عاشق که میشوی عاشق که میشوی . . .مواظب خودت باش . . .شبـــهــای ” باقیمانده عمرت ” به این سادگی ها . . .صبح نخواهند شد . معنی کلمات مبهم هرکسی را باید از گوینده پرسید نه از دشمن او … هر کسی را از خودش بپرس … او را از هیچ کس نپرس. […]