رهبران جهان چگونه و بر اساس چه قوانینی با یکدیگر تماس تلفنی برقرار می کنند؟

رهبران جهان چگونه و بر اساس چه قوانینی تماس میگیرند

رهبران جهان چگونه و بر اساس چه قوانینی با یکدیگر تماس تلفنی برقرار می کنند؟ رهبران جهان چگونه و بر اساس چه قوانینی تماس میگیرند حواشی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز تمام نشده و همچنان ادامه دارد. این بار ماجرای تلفن های سرخود دونالد ترامپ به برخی رهبران دیگر کشورها، حسابی حاشیه ساز شده است. […]