جملات گاندی رهبر هند برای موفقیت در زندگی

جملات ناب گاندی در مورد خوشبختی

جملات گاندی رهبر هند برای موفقیت در زندگی جملات ناب گاندی رهبر هندی جملات ناب گاندی برای موفقیت در زندگی , من نمی خواهم آینده را پیش بینی کنم. من می خواهم به زمان حال توجه کنم. جملات گاندی برای موفقیت در زندگی , ماهاتما گاندی نیازی به معرفی ندارد. همه مردی را که رهبری ملت هند برای استقلال از سلطه انگلیس […]