فرق دارایی و بدهی

دارایی و بدهی

تفاوت دارایی و بدهی در نگاه اول همه ما فکر میکنیم که این دو کلمه تعریف ساده ای دارند که همه ما از آن آگاهی داریم ولی باید بدانیم که فرق بین پولدار شدن و فقیر ماندن مردم از همین عدم آگاهی نسبت به تفاوت این دو کلمه است. اگر بخواهیم تعریف ساده ای داشته […]