با چه کسانی مشورت کنیم

با چه کسانی مشورت کنیم

با چه کسانی مشورت کنیم مشورت گرفتن از دیگران یکی از عوامل مهم و حیاتی در تصمیم گیری است. مشورت گرفتن از فرد مناسب فواید زیادی دارد، از جمله آن می توان به استفاده از تجربیات و فکر دیگران به منظور جلوگیری از انجام اشتباهات آنها و دست یابی به راهکار مناسب اشاره نمود. اما […]

اهمیت مشورت در تصمیم گیری

مشورت در تصمیم گیری

اهمیت مشورت در تصمیم گیری مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل و صاحب خرد، یکی از راههایی است که افراد را قدم به قدم به آرزوهایشان نزدیک می کند. چرا که حضرت علی(ع) در این باره می فرمایند: «با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشیمانی ایمن گردی.» […]