با فحش الاغ بهترین دوست پیدا کردم

فحش الاغ

با فحش الاغ بهترین دوست پیدا کردم فحش الاغ تابستان سال ۱۳۸۹ بود. در حال رانندگی بودم حواسم نبود، یه دفعه یک ماشین با سرعت از کنارم رد شد و با بوق ممتد داد زد و گفت هی الاغ حواست کجاست. همانطور با سرعت رفت پشت چراغ قرمز ایستاد. چون خیابان خلوت بود منم رفتم […]