بایدها و نباید های مصاحبه شغلی

بایدها و نبایدهای مصاحبه

بایدها و نباید های مصاحبه شغلی در جست و جوی شغلی هستید؟ مدت زمان درازی است که با مراحل نسبتاً دشوار جست و جوی کار درگیرید. نمی‌دانید کجا، چه وقت، چگونه و چه شغلی به شما پیشنهاد خواهد شد؟ این آغاز یک راه است.مصاحبه نیز جزیی از این راه به شمار می‌آید. مانند تمامی راه‌ها، […]