راه هایی برای داشتن انرژی مثبت

راه هایی برای داشتن انرژی مثبت

راه هایی برای داشتن انرژی مثبت ، ممکن است که داشتن روحیه ای مثبت بعد از اتفاقات ناگوار پی در پی، کار بسیار دشواری باشد. هرچقدر انرژی مثبت درون ما کاهش پیدا کند ، بدبینی ما نسبت به دنیای پیرامون خود نیز افزایش پیدا خواهد کرد . مثبت اندیشی ، امری ذهنی و عاطفی است […]