کتاب باشگاه ۵ صبحی ها

کتاب باشگاه ۵ صبحی ها

کتاب باشگاه ۵ صبحی ها ، حس دوست داشتن بین خانم کارآفرین و آقای هنرمند بیشتر شد و آنها تصمیم بر این گرفتند که با هم ازدواج کنند.آقای رایلی از آنها دعوت کرده بود که مراسم عروسی خودشان را در بزرگترین شهر برزیل یعنی سائوپائولو بگیرند،و آنها به این دعوت پاسخ مثبت دادن و به […]