بازگشت به خودباوری بعد از شکست

بازگشت به خودباوری بعد از شکست

بازگشت به خودباوری بعد از شکست ، گاهی شکست، ما را در جای آسیب پذیر ترین نقطه قرار می دهد – احساس درونی خودمان از اعتماد به نفس و عشق به خود ؛اگر چه به طور مستقیم می دانیم که بعضی درجات شکست در رسیدن به مراتب بالا ما را کمک و تضمین می کند، […]