ذهن خوانی چیست

ذهن خوانی چیست

ذهن خوانی چیست تئوری ذهن یا ذهن خوانی یعنی توانایی انسان در خواندن ذهن دیگران، وبه عبارت ساده تر، توانایی درک احساسات وافکار دیگران. برای درک پیش بینی وشکل دادن رفتار دیگران نظریه ی ذهن لازم است. نظریه ذهن،یکی ازمباحث محوری روان‏شناسی رشد، فلسفه ذهن و از کلیدی‏‏ ترین مفاهیم درباب چگونگی کارکرد ذهن و […]