ويژگي هاي بازار كار و اشتغال ايران

بازار كار و اشتغال ايران

ويژگي هاي بازار كار و اشتغال ايران بازار كار و اشتغال ايران چگونه است و چه ویژگی های دارد که در مقاله زیر به شرح تفصیل آن می پردازیم.   1- توزيع جمعيت شاغل بر حسب بخشهاي عمده اقتصادي   كشورهاي توسعه يافته كشاورزي 5%، صنعت 25% و خدمات 70% در ايران: به عنوان كشور […]