این ۵ عادت ضد موفقیت خود را از بین ببرید

۵ عادت ضد موفقیت

این ۵ عادت ضد موفقیت خود را از بین ببرید 5 عادت ضد موفقیت ما در ابتدای ۲۰۱۶ هستیم، و همه با خودشان قول و قرارهایی می‌گذارند که قرار نیست به آنها عمل کنند. چنین آدمی نباشید. در عوض، کمی وقت بگذارید و صادقانه خودتان را ارزش‌یابی کنید. ممکن است چند نقص شخصیتی یا عادت […]