ایده های جالب و پولساز

ایده های پولساز

ایده های پولساز من ایده به تنهایی ارزشی ندارد ، چیزی که به ایده ارزش می دهد ، اجرا کردن آن است . هنر کارآفرینان موفق ، پیدا کردن بازار برای ایده است . نیازسنجی ، بازار سنجی و تحلیل بازار اولین چیزهایی است که باید یاد بگیرید . چگونه نوشیدن قهوه به کسب وکاری میلیون […]