نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شخصی

نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شغلی

نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شخصی،چگونه نقشه‌ی مسیر موفقیت خودمان را طراحی کنیم؟ هرفردی تعریف خودش از موفقیت را دارد. حداقل باید این واقعیت را بپذیریم که بین دو فرد به طور ۱۰۰ درصد تعریف یکسانی از موفقیت وجود ندارند. نقشه‌ی مسیرما برای رسیدن به موفقیت باید با فرد دیگری که درکنار ما ایستاده […]