راهکارهای تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان

تصمیم گیرهای ابتکار ی کارآفرینانه

راهکارهای تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان کارآفرینان در محیط های پیچیده و مملو از عدم قطعیت به استفاده از راهکارهای ابتکاری و جهت گیری های ذهنی در تصمیم گیری خود گرایش بیشتری می یابند. راهکارهای ابتکاری عبارتند از ساز و کارهایی تسهیل شده که افراد به منظور اتخاذ تصمیم ها از آنها استفاده […]