اهمیت وقت در قرآن

اهمیت زمان در قرآن

اهمیت وقت در قرآن شاید تا به حال به اهمیت وقت در قرآن توجه نکرده باشید. نمیدانید وقت شناس بودن چه خصوصیاتی دارد. همه مسلمانان در قبال وقت چه وظیفه ای دارند، بعضی از افراد وقت کشی زیادی میکنند که باعث خود کشی میشود. کسانی که به وقت اهمیت میدهند تریجیحا باید وقت خود را […]