نوآوری چیست

نوآوری چیست

نوآوری چیست نوآوری فرآیند پیاده سازی ایده های نو برای خلق ارزش در یک سازمان تعریف می شود. در واقع نوآوری به معنی ایجاد یک محصول یا خدمت جدید، سیستم یا فرآیند جدید و یا بهبود و ارتقای محصول، خدمت و یا سیستم موجود می باشد. به عبارتی دیگر، نوآوری می تواند به معنی متوقف […]