نقش خانواده در موفقیت فرزندان

خانواده و موفقیت فرزندان

نقش خانواده در موفقیت فرزندان بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت و پیشرفت فرزندان، خانواده و به خصوص والدین آن ها هستند، زیرا اولین الگوی رفتاری فرزندان و محل رشد آن ها کانون خانواده است. ولی باید به این نکته هم توجه کنیم که شرط موفقیت صرفا داشتن یک خانواده موفق […]