فرآیند منتورینگ

اهداف و مراحل فرآیند منتورینگ

در فرآیند منتورینگ فرد (منتور) اشخاص دیگر (منتی) را به مدیریت یادگیری ترغیب می کند. به طوری که مهارت و توانایی برای انجام کار را با اتکا به خود بتواند داشته باشد. هم منتور و هم منتی از طریق هم صحبتی از همدیگر چیزهایی یاد می گیرند ولی موضوع صحبت را منتی و نیاز او تعیین […]