کمال گرایی چیست

کمال گرایی چیست

کمال گرایی چیست افراد دارای ویژگی کمال گرایی برای خود اهدافی تعیین می کنند، سپس طوری رفتار می کنند که گویی رسیدن به این اهداف تمام دنیای آن هاست. چنانچه به هدف خود نرسند، برایشان نپذیرفتی و غیر قابل بخشش می شود. استبداد بایدهایی که به زندگی خود اعمال می کنند زمینه ساز تبدیل کمال […]