راههای رهایی از وابستگی

راههای رهایی از وابستگی

راههای رهایی از وابستگی هنگامی که شما با اتکا به یک شخص، یک موفقیت یا یک عملکرد خوب، یا ترکیبات شکننده ای از این ها، شاد می شوید متوجه باشد که احتمالا وابستگی دارید. مقابله با این موضوع، ساده نیست و شما هم مقصر نیستید ولی یک چالش حیاتی برای روبرو شدن در زندگی است. […]